Poniedziałek, 2023-02-06
BIP

Aktualności

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Dodano: 25-01-2023

Dofinansowane ze środków budżetu państwa

Wieloletni program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 przygotowany został przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i wprowadzony uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023.

Celem Programu jest zapewnienie ze środków budżetu państwa wsparcia finansowego gmin, w formie dotacji celowej, na dofinansowanie do zadania własnego gmin, polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym, w szczególności:

  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej
  • uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej
  • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy  z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (w tym w szczególności osobom starszym, chorym lub niepełnosprawnym i samotnym).

Pomoc w ramach rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023 dedykowana jest do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych – spełniających warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz kryterium dochodowe, tj. 150 % kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej, (tj. 900,00 zł na osobę w rodzinie lub 1164,00 zł w przypadku osób prowadzących samodzielne gospodarstwo domowe).

[…]

Nabór osób z niepełnosprawnościami do Programu Opieka Wytchnieniowa – edycja 2023

Dodano: 23-01-2023

Program finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sanoku
ogłasza nabór do Programu

„OPIEKA WYTCHNIENIOWA”- edycja 2023.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sanoku ogłasza nabór wniosków
do Programu „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – edycja 2023.

Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami posiadającymi:

  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
  • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Usługi świadczone w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” przysługują
w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania całodobowej opieki nad tą osobą niepełnosprawną, która stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego.

[…]

Nabór osób z niepełnosprawnościami do Programu AOON 2023

Dodano: 20-01-2023

Program finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sanoku
ogłasza nabór do Programu

„ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”- edycja 2023.

 

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu.

W roku 2023 ze względu na ograniczone środki przyznane na realizację Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023, wsparciem objętych zostanie 18 osób
z niepełnosprawnościami w tym (8 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności
6 z niepełnosprawnością sprzężoną, 4 osoby z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w tym:
2 osoby z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną, 2 osoby z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności).

Adresatami programu są:

– osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności: w stopniu znacznym lub w stopniu umiarkowanym lub traktowane na równi do wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2023r. poz.100)

[…]

Liderzy Rozwoju Teleopieki w samorządach w województwie podkarpackim

Dodano: 15-12-2022
Wczoraj w Rzeszowie odbyła się konferencja organizowana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie pn. „Deinstytucjonalizacja usług społecznych – szanse i perspektywy”. Partnerem konferencji była firma SIDLY
Podczas konferencji wręczono wyróżnienia dla Liderów Rozwoju Teleopieki w samorządach w województwie podkarpackim.
Miło nam poinformować, że jedno z wyróżnień trafiło do naszego Ośrodka.
Bardzo dziękujemy za to wyróżnienie, za dostrzeżenie działań, które podejmujemy w zakresie pomocy seniorom, w tym w dziedzinie teleopieki. Mamy nadzieję, że nadchodzący rok pozwoli nam, w jeszcze większym stopniu, działać na rzecz najbardziej potrzebujących mieszkańców Miasta Sanoka, w tym na rzecz seniorów.

DODATEK ELEKTRYCZNY

Dodano: 13-12-2022

Dodatek elektryczny jest dopłatą do prądu dedykowaną gospodarstwom domowym, które zużywają energię elektryczną do ogrzewania mieszkań i domów.

Dotyczy to osób korzystających między innymi z pomp ciepła, pieców elektrycznych i bojlerów (UWAGA: nie chodzi tutaj o bojlery podgrzewające tylko wodę, ale takie z funkcją CO – do ogrzewania mieszkania). Źródło ogrzewania musi być zgłoszone do CEEB (Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków).

Dodatek elektryczny nie będzie obejmował właścicieli przydomowych mikroinstalacji fotowoltaicznych.

Dodatek elektryczny nie przysługuje również gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego lub dodatku do innych źródeł ciepła, jak pellet, gaz LPG, drewno czy olej opałowy.

Dopłata do prądu jest jednorazowa i wynosi, w zależności od zużycia energii (w tym samym miejscu zamieszkania):

1000 złotych w przypadku zużycia energii elektrycznej w 2021 roku na poziomie maksymalnie 5MWh,

1500 złotych w przypadku zużycia energii elektrycznej w 2021 roku przekraczającym 5MWh.

Aby uzyskać dodatek elektryczny w podwyższonej kwocie, do wniosku należy dołączyć rozliczenie roczne z przedsiębiorstwem energetycznym potwierdzające zużycie energii elektrycznej w 2021 r. przekraczające 5MWh.

Wniosek o dodatek elektryczny można złożyć już od 1 grudnia 2022 r. do 1 lutego 2023 r.

Dodatek wypłaca się w terminie do 31 marca 2023 r.

[…]

Przetarg na udzielenie schronienia dla bezdomnych mężczyzn z terenu Gminy Miasta Sanoka

Dodano: 01-12-2022
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sanoku informuje, że na platformie E-zamówienia oraz na miniPortalu ogłoszono przetarg na „Świadczenie usług udzielenia schronienia dla bezdomnych mężczyzn przez przyznanie tymczasowego miejsca w schronisku dla osób bezdomnych z terenu Gminy Miasta Sanoka”
Linki do postępowania poniżej:

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

Dodano: 29-11-2022
Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw dodatek dla gospodarstwa domowego wynosi:
1) 3000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;
2) 1000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;
3) 500 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;
4) 2000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.
Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.
Wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

DODATEK WĘGLOWY

Dodano: 29-11-2022

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sanoku przypomina, że zgodnie z ustawą o dodatku węglowym z dnia 5 sierpnia 2022 r.:
♦️ Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do 30 listopada 2022 r.;
♦️ Wnioski złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania;
♦️ Dodatek węglowy wypłaca się w terminie dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę, przy czym wnioski złożone po dniu 30 października 2022 r. wypłaca się do dnia 30 grudnia 2022 r.

Dzień Pracownika Socjalnego

Dodano: 21-11-2022
Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego,
Dyrektor, Zastępca Dyrektora, Kierownicy MOPS w Sanoku, pragną złożyć wszystkim Pracownikom serdeczne życzenia, a także wyrazy uznania za zaangażowanie, trud i wysiłek oraz wyzwania z jakimi się spotykacie każdego dnia.
Niesiona pomoc jest piękną, ale też ciężką pracą.
Wymaga towarzyszenia cierpiącym, podejmowania trudnych decyzji, wykazywania się szeroką wiedzą
i umiejętnościami.
Jest to szlachetna i ofiarna służba.
Życzymy, aby niesienie pomocy drugiemu człowiekowi, przynosiło Wam radość i satysfakcję.
Niech praca daje Wam jak najwięcej spełnienia, ludzkiej wdzięczności oraz pomyślności w życiu osobistym.

Zmiany w Dodatku Węglowym

Dodano: 18-11-2022

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sanoku informuje, iż w wyniku nowelizacji ustawy o dodatku węglowym zmianie uległy zasady ubiegania się o dodatek węglowy.

Ograniczenie zasady „jeden adres, jeden dodatek”

Na podstawie nowego art. 2 ust. 3c ustawy o dodatku węglowym nie stosuje się zasady „jeden dodatek węglowy na jeden adres” w przypadku, gdy:

  1. pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe i
  1. w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem w odrębnych lokalach.

Brak możliwości podzielenia jednego adresu na dwa adresy do 30 listopada 2022 r. oznacza, że zasada „jeden adres, jeden dodatek” zostaje ograniczona.

Gospodarstwu domowemu, które zajmuje lokal, dla którego nie było możliwe ustalenie odrębnego adresu, wójt, burmistrz albo prezydent miasta przyznaje dodatek węglowy w drodze decyzji administracyjnej.

[…]

Loga