Czwartek, 2022-09-29
BIP

Aktualności

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

Dodano: 26-09-2022
Informujemy Państwa, że dodatek dla gospodarstw domowych wypłacany jest dla korzystających TYLKO z poniżej wymienionych źródeł ciepła. ❗️❗️❗️
Za gaz skroplony LPG  rozumie się mieszaninę gazów: propanu i butanu. Możliwość uzyskania dodatku dla gazu skroplonego obejmuje wyłącznie gaz ze zbiornika gazu skroplonego LPG używanego dla celów grzewczych w kotle gazowym zasilanym tym gazem. ❗️❗️❗️
Dodatkiem nie są objęte w szczególności: gaz ziemny dystrybuowany siecią gazową (tzw. gaz sieciowy) oraz gaz LPG z tzw. butli gazowej. ❗️❗️❗️
Dodatek dla gospodarstw domowych…
Art. 24
1. Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:
1) kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo
2) kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo
3) kocioł olejowy
– zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576 i 1967), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

INFORMACJA O ISTOTNYCH ZMIANACH W USTAWIE O DODATKU WĘGLOWYM

Dodano: 20-09-2022

 

Opublikowana w dniu 19 września 2022 roku ustawa z dnia 15 września 2022 r.

o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw wprowadziła istotne zmiany w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym:

Art. 50. W ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2:

  1. a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane, paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.”,

[…]

DODATEK WĘGLOWY

Dodano: 19-09-2022

INFORMACJA
DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SANOKU

o koniecznym przedłużeniu terminu do załatwienia sprawy w zakresie złożonych wniosków
o wypłatę dodatku węglowego

Gmina Miasta Sanoka, pomimo złożenia stosownego zapotrzebowania do Wojewody Podkarpackiego, nie otrzymała do chwili obecnej środków na obsługę i wypłatę dodatku węglowego.
Z tego powodu dokonywanie wypłat dodatku węglowego nie jest możliwe, w terminie miesiąca od złożenia wniosku.

Przewidywany termin rozpatrzenia i wypłaty dodatku węglowego nastąpi po otrzymaniu ww. środków finansowych, nie później niż do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę. Informacje zawarte w przedłożonych wnioskach wymagają niejednokrotnie szczegółowej weryfikacji, wynikającej z nowelizacji ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1692).

Wydanie informacji oraz wypłata dodatków węglowych nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu środków na realizację zadania oraz przyjęciu ich do planu finansowego.

 

CO TO ZNACZY GŁÓWNE ŹRÓDŁO OGRZEWANIA?

Dodano: 26-08-2022
W deklaracji składanej do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB) należało wskazać wszystkie źródła ogrzewania jakie znajdują się w budynku. Natomiast we wniosku o dodatek węglowy trzeba wskazać tylko jedno, główne źródło ogrzewania na węgiel lub pochodne węgla. To wnioskodawca decyduje, które źródło ciepła jest główne. Dodatek węglowy przysługuje na tylko na jedno źródło ciepła: kocioł na paliwo stałe, koza, kominek, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy, zasilane paliwami stałymi.

Źródło:

DODATEK WĘGLOWY

Dodano: 18-08-2022

Dodatek węglowy to jednorazowe świadczenie w wysokości 3 tys. zł. Przysługuje gospodarstwu domowemu, w którym głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, koza, kominek, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy, zasilane paliwami stałymi. Warunkiem koniecznym do otrzymania dodatku węglowego jest wpisanie lub zgłoszenie głównego źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).

[…]

Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Dodano: 07-07-2022

Szanowni Państwo

Osoby/podmioty, które w okresie przed dniem 30 kwietnia 2022 r.  udzielały schronienia uchodźcom z Ukrainy i do tej pory nie uzyskały świadczenia pieniężnego z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywateli tego państwa z powodu nieposiadania przez uchodźców numeru PESEL, mogą złożyć wniosek o ww. świadczenie.

Wniosek ten należy złożyć na formularzu obowiązującym przed dniem 30 kwietnia 2022 r., w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie nowelizacji ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy  w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2022 poz. 1383), czyli do dnia 14 lipca 2022 r.

Jednocześnie informujemy, iż wnioski o ww. świadczenie pieniężne za udzielane do dnia 30 czerwca 2022 r. (tj. do dnia wejścia w życie ww. nowelizacji)  zakwaterowanie i wyżywienie obywatela Ukrainy, należy złożyć w terminie nie później niż do dnia 31 lipca 2022 r.

W przypadku schronienia udzielonego od dnia 1 lipca 2022 r. wnioski o rekompensatę poniesionych z tego tytułu kosztów składa się w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem.

Wnioski złożone z uchybieniem ww. terminów będą pozostawiane bez rozpatrzenia.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001383

500+ w ZUS!

Dodano: 28-06-2022

Szanowni Państwo, przypominamy, że od czerwca realizacją świadczenia wychowawczego 500+ zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Świadczenia, które Państwo otrzymywaliście z MOPS Sanok przyznane były do 31.05.2022 r., aby nadal kontynuować pobieranie 500+ należy złożyć wniosek do ZUS!

KORPUS WSPARCIA SENIORÓW – MODUŁ I i MODUŁ II

Dodano: 06-06-2022

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2022 i Opieka Wytchnieniowa – edycja 2022

Dodano: 06-06-2022

Nabór wniosków o przyznanie pobytu w mieszkaniu chronionym – wspieranym

Dodano: 02-06-2022

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sanoku, informuje, że prowadzi nabór wniosków o przyznanie pobytu w mieszkaniu chronionym – wspieranym, które przeznaczone jest dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub stopniem umiarkowanym, w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, częściowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych, które nie wymagają całodobowej opieki osób trzecich, zamieszkałych na terenie miasta Sanoka.

[…]

Loga