Sobota, 2024-07-20
BIP

Aktualności

BON ENERGETYCZNY

Dodano: 18-07-2024

Już od 1 sierpnia 2024 roku będzie można składać wnioski o wypłatę nowego dofinansowania, czyli bonu energetycznego. To, jaką kwotę dostaniemy w ramach świadczenia, zależy od liczby osób w gospodarstwie domowym oraz od źródła ogrzewania.

Wniosek o wypłatę bonu energetycznego składa się odpowiednio wójtowi, burmistrzowi
lub prezydentowi miasta właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

Bon energetyczny przysługiwać będzie za okres od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. i będzie świadczeniem pieniężnym dla gospodarstw domowych, których przeciętne dochody w roku 2023 nie przekroczyły 2500 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym albo 1700 zł
na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

[…]

Nowy okres zasiłkowy

Dodano: 05-07-2024
Szanowni Państwo informujemy, że od dnia 1 lipca 2024 r. można składać wnioski wyłącznie drogą elektroniczną💻 poprzez portat Emp@tia – https://empatia.mpips.gov.pl/ na następujące świadczenia:
🔶o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (zasiłek rodzinny, dodatki do zasiłku rodzinnego oraz specjalny zasiłek opiekuńczy) od 1 listopada 2024 r. do 31 października 2025 r.
🔶o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego od 1 października 2024 r. do 30 września 2025 r.
Od 1 sierpnia wnioski będzie można składać również w formie papierowej 📑 w Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sanoku lub wysłać pocztą tradycyjną bądź przez ePUAP: /mopssanok/SkrytkaESP

Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – WAŻNE ZMIANY

Dodano: 27-05-2024

Szanowni Państwo

W związku z trwającym procesem legislacyjnym, zakładającym uchylenie art. 13 ustawy
z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. 2024 r. poz.167 z póżn. zm.) zmienionej ustawą z dnia 9 lutego 2024 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U.2024 r. poz.232), zmieniającym zasady wypłaty świadczeń na podstawie ww. ustawy informujemy, że świadczenie przysługujące osobom zapewniającym na własny koszt, zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy będzie wypłacane za okres do 30 czerwca 2024 r.

Po upływie tego terminu obywatele Ukrainy, których pobyt został uznany za legalny, nadal będą mogli uzyskać pomoc w zakresie zakwaterowania i wyżywienia, zgodnie z art. 12 ww. ustawy, w obiektach zakwaterowania zbiorowego będących własnością lub przedmiotem trwałego zarządu jednostek sektora finansów publicznych.

Jednocześnie informujemy, iż wnioski o ww. świadczenie pieniężne za udzielane do dnia 30 czerwca 2024 r. zakwaterowanie i wyżywienie obywatela Ukrainy, należy złożyć w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem.

Wnioski złożone z uchybieniem ww. terminów będą pozostawiane bez rozpatrzenia.

Dodatek Osłonowy

Dodano: 04-04-2024

Szanowni Państwo przypominamy, że do końca kwietnia 2024r. można składać wnioski o ustalenie prawa do Dodatku Osłonowego.

Wnioski złożone po tym terminie pozostaną bez rozpoznania

Życzenia

Dodano: 29-03-2024

Godziny otwarcia

Dodano: 28-03-2024

OPIEKA WYTCHNIENIOWA – edycja 2024

Dodano: 05-03-2024

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sanoku
ogłasza nabór do Programu

„OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – edycja 2024.

Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami posiadającymi:

  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
  • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Usługi świadczone w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” przysługują
w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania całodobowej opieki nad tą osobą niepełnosprawną, która stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego.

[…]

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – Edycja 2024

Dodano: 23-02-2024

Szanowni Państwo, informujemy, że Komisja wybierająca uczestników do Programu Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – Edycja 2024 zakończyła prace.

Liczba osób chętnych do wzięcia udziału w Programie była większa niż zaplanowana liczba uczestników (28 osób). Na podstawie regulaminu, celów Programu oraz skali punktowej, w oparciu o karty zgłoszeń, Komisja dokonała oceny przedmiotowych  wniosków pod względem merytorycznym i formalnym.

Po analizie dokumentacji w kontekście sytuacji osób niepełnosprawnych tj. skali niepełnosprawności oraz konieczności zapewnienia wsparcia asystenta i osiągnięcia celu Programu, Komisja podjęła decyzję o zakwalifikowaniu do Programu  „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 28 uczestników.

Osoby, które dostały  się do programu oraz te, które nie dostały się, znajdujące się na liście rezerwowej zostaną poinformowane o decyzji w przyszłym tygodniu.

Dodano: 20-02-2024

Z głębokim żalem informujemy, że w dniu 19.02.2024 odszedł Mariusz Chytła, wieloletni pracownik naszego Ośrodka. Pozostanie On w naszej pamięci jako Człowiek przepełniony dobrem i życzliwością, szczery i godny zaufania.

Przesyłamy kondolencje rodzinie i bliskim.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w dnia 21 lutego 2024r. o godz. 11:00 Modlitwą Różańcową w Kaplicy na Cmentarzu Centralnym w Sanoku. Następnie o godz. 12 zostanie odprawiona Msza Św. Żałobna.

Na zawsze w naszej pamięci🕯️

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – Edycja 2024

Dodano: 16-02-2024

Szanowni Państwo, informujemy, że zakończyliśmy prowadzenie naboru uczestników (osób z niepełnosprawnościami) do Programu Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – Edycja 2024.

Do MOPS Sanok wpłynęło 51 zgłoszeń, w tym:

–  25 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;

– 17 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności;

–  5 osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;

–  4 osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;

W związku z kwota przyznanych nam środków na realizację Programu dysponujemy następująca liczbą miejsc dla uczestników:

28 osób z niepełnosprawnościami w tym (11 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną, 9 osób z orzeczeniem  o znacznym stopniu niepełnosprawności, 5 osób z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną, 3 osoby z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności).

 

Loga