Środa, 2023-06-07
BIP

Aktualności

Sanockie Becikowe

Dodano: 21-03-2023

Szanowni Państwo, mija właśnie rok od wprowadzenia przez Gminę Miasta Sanoka  jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – Sanockiego becikowego. Do tej pory świadczenie wypłaciliśmy dla 153 małych mieszkańców Sanoka. Przypominamy, że świadczenie wynosi 1000 zł. 

Wnioski można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sanoku., w terminie 6 miesięcy od dnia urodzenia dziecka. Świadczenie przysługuje matce lub ojcu dziecka, zamieszkującym na terenie Gminy Miasta Sanoka bez przerwy przez okres co najmniej 12 miesięcy przed urodzeniem się dziecka i w dniu złożenia wniosku. Becikowe przyznawane jest bez kryterium dochodowego.

Poniżej wzór wniosku:

wniosek Sanockie becikowe

Nabór osób do świadczenia usług w ramach Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023

Dodano: 08-03-2023

Program finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego

Szanowni Państwo, w załączeniu udostępniamy zapytanie ofertowe na świadczenie usług w ramach Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023 wraz z załącznikami.

Dokumenty można składać do 15.03.2023 r. do godz. 11

Więcej informacji pod numerem telefonu: 13-46-080-30

Zapytanie ofertowe AOON 2023

załacznik nr 1 formularz ofertowy AOON 2023

załącznik nr 2 o pelni praw 2023

załącznik nr 3 oświadczenie o nieskazaniu 2023

PROGRAM_AOON_JST_EDYCJA_2023

Nabór osób do świadczenia usług w ramach Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023

Dodano: 08-03-2023

Program finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego

 

Szanowni Państwo, w załączeniu udostępniamy zapytanie ofertowe na świadczenie usług w ramach Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023 wraz z załącznikami.

Dokumenty można składać do 15.03.2023 r. do godz. 11

Więcej informacji pod numerem telefonu: 13-46-080-55

Zapytanie ofertowe opieka wytchnieniowa 2023

załacznik nr 1 formularz ofertowy op wyt 2023

załącznik nr 2 o pelni praw 2023

załącznik nr 3 oświadczenie o nieskazaniu 2023

PROGRAM-OPIEKA-WYTCHNIENIOWA_18_10

 

 

Podkarpackie Centrum Integracji Cudzoziemców

Dodano: 06-03-2023
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie realizuje projekt „Podkarpackie Centrum Integracji Cudzoziemców”.
W dniu 9 marca 2023 r. (czwartek) o godzinie 11.00, w Klubie Górnika, ul. Grzegorza 2 w Sanoku odbędzie się spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych wzięciem udziału w projekcie.
Poniżej zamieszczamy wszystkie informacje.
Serdecznie zapraszamy!

Nabór wniosków o przyznanie pobytu w mieszkaniu chronionym – wspieranym

Dodano: 13-02-2023

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sanoku, informuje, że prowadzi nabór wniosków o przyznanie pobytu w mieszkaniu chronionym – wspieranym, które przeznaczone jest dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub stopniem umiarkowanym zamieszkałych na terenie miasta Sanoka.

Mieszkanie chronione wspierane jest formą pomocy społecznej, przygotowującą osoby tam przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia. Mieszkanie chronione – wspierane zapewnia warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku, w integracji ze społecznością lokalną.

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z pracownikami socjalnymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sanoku, ul. Zaułek Dobrego Wojaka Szwejka 4 w godz. od 7.30 do 15.30

tel.: 13 46 080 41 oraz 13 46 080 42.

Wyjaśnienia dotyczące dodatku gazowego

Dodano: 09-02-2023

W związku z licznymi Państwa zapytaniami, informujemy, że zgodnie z „Poradnikiem dla samorządów” dotyczącym refundacji podatku VAT za gaz ziemny:


Czy wniosek trzeba złożyć w ciągu 30 dni od otrzymania faktury VAT, czy w dowolnym terminie do 29 lutego 2024 r.? Jak postąpić w przypadku złożenia wniosku o refundację VAT bez dochowania terminu 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

Faktury VAT otrzymane do dnia 29 lutego 2024 r. można składać w dowolnym czasie. Do dnia 29 lutego 2024 r., termin 30 dni od dnia otrzymania faktury nie ma praktycznego zastosowania. Termin 30 dni od dnia otrzymania faktury VAT praktycznie będzie wykorzystywany od dnia 1 marca 2024 r i dotyczy faktur otrzymanych od dnia 30 stycznia 2024 r.

Na przykład: fakturę otrzymaną 14 marca 2023 r. można złożyć w dowolnym momencie do 29 lutego 2024 r.; fakturę otrzymaną 31 stycznia 2024 r. należy złożyć do dnia 1 marca 2024 r.; faktura otrzymana 17 kwietnia 2024 r. musi być wraz z wnioskiem złożona do dnia 17 maja 2024 r.

Czy refundacja przysługuje jedynie za VAT za dostarczone paliwa gazowe, czy również za VAT za pozostałe pozycje na fakturze (opłaty dystrybucyjna, opłata abonamentowa)?

Wszystkie pozycje (części składowe) zamieszczone na fakturze VAT objęte są refundacją podatku VAT.

W przypadku osób, które otrzymują „faktury za gaz” tzw. prognozowane, czyli rozliczają je w oparciu o wyliczone przez przedsiębiorstwo zużycie paliwa, które dopiero faktycznie końcem roku jest rozliczone prawidłowo w postaci dopłaty (zużycie większe niż naliczone) lub nadpłaty (zużycie mniejsze niż naliczone) organ ma wyliczać refundację VAT w oparciu o fakturę prognozowana?

Organ rozpatrujący wniosek rozlicza go w oparciu o faktury rozliczeniowe. Faktury prognozowane nie stanowią podstawy do złożenia wniosku i jego pozytywnego załatwienia.

Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r.

Dodano: 08-02-2023

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sanoku, informuje, że tutejszy ośrodek pomocy społecznej realizuje refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w 2023 r. na  podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U z 2022 r. poz. 2687).

W ustawie wprowadzono mechanizm zwrotu podatku VAT poniesionego przez tych odbiorców za paliwa gazowe dostarczone w 2023 r., udokumentowane dokumentem potwierdzającym dostarczenie tych paliw do odbiorców. Do wniosku konieczne będzie dołączenie faktury, która dokumentuje dostarczanie paliw gazowych do odbiorcy (gospodarstwa domowego) oraz dowód zapłaty.

Wniosek należy złożyć nie później niż do dnia 29 lutego 2024 r. lub w ciągu 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

[…]

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Dodano: 25-01-2023

Dofinansowane ze środków budżetu państwa

Wieloletni program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 przygotowany został przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i wprowadzony uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023.

Celem Programu jest zapewnienie ze środków budżetu państwa wsparcia finansowego gmin, w formie dotacji celowej, na dofinansowanie do zadania własnego gmin, polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym, w szczególności:

  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej
  • uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej
  • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy  z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (w tym w szczególności osobom starszym, chorym lub niepełnosprawnym i samotnym).

Pomoc w ramach rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023 dedykowana jest do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych – spełniających warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz kryterium dochodowe, tj. 150 % kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej, (tj. 900,00 zł na osobę w rodzinie lub 1164,00 zł w przypadku osób prowadzących samodzielne gospodarstwo domowe).

[…]

Nabór osób z niepełnosprawnościami do Programu Opieka Wytchnieniowa – edycja 2023

Dodano: 23-01-2023

Program finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sanoku
ogłasza nabór do Programu

„OPIEKA WYTCHNIENIOWA”- edycja 2023.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sanoku ogłasza nabór wniosków
do Programu „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – edycja 2023.

Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami posiadającymi:

  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
  • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Usługi świadczone w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” przysługują
w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania całodobowej opieki nad tą osobą niepełnosprawną, która stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego.

[…]

Nabór osób z niepełnosprawnościami do Programu AOON 2023

Dodano: 20-01-2023

Program finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sanoku
ogłasza nabór do Programu

„ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”- edycja 2023.

 

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu.

W roku 2023 ze względu na ograniczone środki przyznane na realizację Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023, wsparciem objętych zostanie 18 osób
z niepełnosprawnościami w tym (8 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności
6 z niepełnosprawnością sprzężoną, 4 osoby z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w tym:
2 osoby z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną, 2 osoby z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności).

Adresatami programu są:

– osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności: w stopniu znacznym lub w stopniu umiarkowanym lub traktowane na równi do wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2023r. poz.100)

[…]

Loga