Niedziela, 2024-06-23
BIP
Wydrukuj

Ogólne informacje

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy powinny zostać uwzględnione jeżeli odpowiadają celom i mieszczą się w możliwościach pomocy społecznej.

 Pomoc społeczna jest ukierunkowana na realizację następujących celów:

– zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka,

– doprowadzenie (w miarę możliwości) do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin,

– integracja osób i rodzin ze środowiskiem,

– zapobieganie powstaniu trudnych sytuacji życiowych, których powstanie powodowałoby potrzebę korzystania z pomocy,

– umacniane rodziny.

Świadczenia pomocy społecznej są zróżnicowane, niektóre z nich mają charakter obligatoryjny, a inne fakultatywny. Każdy rodzaj świadczenia ma ustawowo określone przesłanki będące podstawą ich przyznania. Wyodrębnić można następujące rodzaje świadczeń: w naturze, w usługach i pieniężne. Udzielane są bezpłatnie, odpłatnie lub za częściową odpłatnością.

Świadczenia pieniężne udzielane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sanoku to:

– zasiłek stały,

– zasiłek okresowy,

– zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,

– wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznawane przez sąd

 Świadczeniami niepieniężnymi w ramach pomocy społecznej udzielanej przez Ośrodek są:

– praca socjalna,

– składki na ubezpieczenie zdrowotne,

– składki na ubezpieczenia społeczne,

– sprawienie pogrzebu,

– poradnictwo specjalistyczne,

– interwencja kryzysowa,

– schronienie,

– posiłek,

– niezbędne ubranie,

– usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy,

– specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia,

mieszkanie chronione,

– pobyt i usługi w domu pomocy społecznej,

– pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie – w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych.

Udzielenie któregoś z powyższych świadczeń wymaga wcześniejszego przeprowadzenia przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego, celem ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osób czy rodzin.

Loga