Sobota, 2024-07-20
BIP
Wydrukuj

Zmiany w Dodatkach Mieszkaniowych

Dodano: 01-07-2021

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Pomoc ta przysługuje w przypadkach określonych przepisami.

Dodatek mieszkaniowy jest przyznawany na okres sześciu miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Jest on wypłacany do dziesiątego dnia każdego miesiąca z góry – zarządcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny.

ZMIANY OD 1 LIPCA 2021 r.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza:

 • 30% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej obowiązującego w dniu złożenia wniosku
  w gospodarstwie wieloosobowym,
 • 40% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej obowiązującego w dniu złożenia wniosku w gospodarstwie jednoosobowym.

Kwota przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej – 5.167,47 zł

gospodarstwo jednoosobowe – 40%, tj. 2.066,99 zł

gospodarstwo wieloosobowe – 30 %, tj. 1.550,24 zł

ZMIANY OD 1 LIPCA 2021 r.

Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 0,5% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Dodatek mieszkaniowy wypłaca się zarządcy budynku albo innej osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny, z góry, w terminie do 10. dnia każdego miesiąca. Zarządca budynku albo inna osoba uprawniona do pobierania należności za lokal mieszkalny zalicza dodatek mieszkaniowy na poczet przysługujących lub rozliczanych za jej pośrednictwem należności za zajmowany lokal mieszkalny.

Pozostałe zmiany dotyczą (przepisy otrzymujące w poszczególnych artykułach nowe  brzmienie):

 1. Katalogu tytułów prawnych do lokalu mieszkalnego uprawniających do ubiegania się o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

Od 1 lipca 2021r., dodatek mieszkaniowy, m.in. będzie przysługiwać najemcom albo podnajemcom lokali mieszkalnych, zamieszkującym w tych lokalach. Takie brzmienie przepisu eliminuje wątpliwości dotyczące faktycznego zamieszkiwania w lokalu najemców oraz podnajemców lokali mieszkalnych. Dodatek mieszkaniowy przysługuje tylko do jednego lokalu mieszkalnego na podstawie tytułów prawnych wymienionych ustawie o dodatkach mieszkaniowych.

 

 1. Katalogu przesłanek, wyłączających przyznanie dodatek mieszkaniowego:

Dodatek mieszkaniowy nie przysługuje osobom przebywającym w:
1) domu pomocy społecznej,
2) młodzieżowym ośrodku wychowawczym,
3) schronisku dla nieletnich,
4) zakładzie poprawczym,
5) zakładzie karnym,
6) szkole, w tym w szkole wojskowej
– jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne całodobowe utrzymanie.

 1. Dochodu:
 2. Za dochód uważa się dochód w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Katalog dochodów, które wliczają się do dochodu rodziny ubiegającej się o świadczenia rodzinne, znajduje się w art. 3 pkt 1 Ustawy z 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych. Obejmuje trzy kategorie dochodów:

 • przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w Ustawie z 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych – np. dochody z umowy o pracę, umowy zlecenie, zasiłku dla bezrobotnych, rent i emerytur, działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych.
 • dochody z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – np. dochody z działalności gospodarczej opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym (tzw. „ryczałt”)
 • inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych (np. alimenty na rzecz dzieci, dochody z gospodarstwa rolnego, świadczenie rodzicielskie, stypendia socjalne dla uczniów i studentów, renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, należności otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych, renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny).

 

 1. Dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli średni miesięczny dochód przypadający na członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekroczył:

1)  w gospodarstwie jednoosobowym 40%;

2)  w gospodarstwie wieloosobowym 30%;

przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej obowiązującego w dniu złożenia wniosku ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

 1. Normatywna powierzchnia lokalu.

Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. Normatywną powierzchnię powiększa się niezależnie od liczby członków gospodarstwa domowego. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, 568 i 875).”

 

 1. Wydatki

Wydatki naliczone i ponoszone przez okres dłuższy niż jeden miesiąc przelicza się na okresy miesięczne.

Jeżeli wnioskodawca posiada tytuł prawny do części zajmowanego lokalu mieszkalnego, wydatki na mieszkanie ustala się w proporcji odpowiadającej wielkości tej części.

Do wydatków tych zaliczamy m. in.: czynsz za lokal mieszkalny, opłaty za energię cieplną, wodę i ścieki, odpady
i nieczystości ciekłe,

 

 1. Wysokość dodatku mieszkaniowego

Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę między wydatkami, o których mowa w ust. 3-6, przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego, a kwotą wydatków poniesionych przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy w wysokości:

1) 15% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie jednoosobowym;

2) 12% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 2-4-osobowym;

3) 10% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 5-osobowym i większym

 

 1. Ryczałt

W celu obliczenia wysokości ryczałtu, stosuje się średnią cenę 1 kWh energii elektrycznej, ogłaszaną na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. d ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, 843, 1086, 1378 i 1565), powiększoną o podatek od towarów i usług.

 

 1. Wniosek

Do wniosku dołącza się deklarację o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz dokumenty potwierdzające wysokość ponoszonych w miesiącu poprzedzającym dzień złożenia wniosku wydatków związanych z zajmowaniem lokalu mieszkalnego.

 

 1. Egzekucja

W ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1427 i 1492) w art. 10 dodano § 6 w. którym wyłączono spod egzekucji administracyjnej dodatki mieszkaniowe oraz dodatki energetyczne.

Loga