Niedziela, 2024-06-23
BIP
Wydrukuj

Zasiłek Dla Opiekuna

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2013 r. poz. 567);
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 114);
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.).

Wymagane dokumenty

Do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna należy dołączyć:

 1. dokument potwierdzający niepełnosprawność tj.:
 • orzeczenie o niepełnosprawności;
 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji lub orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidzkiej;
 1. oświadczenie dotyczące formy wypłacania świadczeń.
 2. W toku postępowania administracyjnego ośrodek ma prawo żądać dostarczenia także innych dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do rozpatrzenia sprawy.


Kopię dokumentów niezbędnych do przyznania zasiłku dla opiekuna może uwierzytelnić podmiot realizujący świadczenia rodzinne (niezbędnym jest wówczas
okazanie oryginału dokumentu), notariusz lub instytucja, która dokument wydała.

Zasiłek dla opiekunów przysługuje tylko i wyłącznie osobom, które pobierały świadczenie pielęgnacyjne i utraciły do niego prawo z dniem 1 lipca 2013 r. w
związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji administracyjnej ustalającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego i złożyły wniosek o ustalenie prawa do
zasiłku dla opiekuna do 15-09-2014 r.

Przesłanką uzasadniającą przyznanie zasiłku dla opiekuna jest spełnienie warunków jakie uprawniały do przyznania świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie
przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r. Do przesłanek tych zaliczamy w między innymi:

 • rezygnację lub nie podejmowanie zatrudnienia z uwagi na sprawowaną opiekę nad osobą niepełnosprawną;
 • osoba niepełnosprawna powinna legitymować się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze
  wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej
  egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
 • osoba sprawująca opiekę nie może być uprawniona między innymi do świadczeń emerytalno-rentowych.
 • W przypadku utraty ważności poprzedniego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności należy:
 1. złożyć
  w zespole ds. orzekania o niepełnosprawności wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności;
 2. złożyć wniosek
  o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna w terminie trzech miesięcy od dnia wydania orzeczenia o
  niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Miejsce złożenia dokumentów;

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sanoku 38-500 Sanok, ul. Zamkowa nr 30

Termin i sposób załatwienia

Postępowanie
w sprawie ustalenia prawa do zasiłku dla opiekuna kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia kompletu dokumentów.

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji nie podlega żadnym opłatom.

W przypadku konieczności przeprowadzenia szczegółowego postępowania administracyjnego termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu.

Wysokość zasiłku dla opiekuna wynosi 520,00 zł.

Tryb odwoławczy

Od decyzji w sprawie ustalenia prawa do zasiłku dla opiekuna służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie w
terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Poznańskiego Centrum Świadczeń.

Kiedy zasiłek dla opiekuna nie przysługuje?

Zasiłek dla opiekuna nie przysługuje za okresy, w których:

 • Osobie ubiegającej się o zasiłek dla opiekuna zostało ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego lub
 • Na osobę wymagającą opieki innej osobie zostało ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego.

Zasiłek dla opiekuna nie przysługuje, jeżeli:

Osoba sprawująca opiekę:

 • ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego
  świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub
  świadczenia przedemerytalnego,
 • ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna;

jest zatrudniona lub wykonuje inną pracę zarobkową (zgodnie z art. 3 pkt 22 ustawy, zatrudnienie lub inna praca zarobkowa to wykonywanie pracy na podstawie
stosunku pracy, stosunku służbowego, umowy o pracę nakładczą oraz wykonywanie pracy lub świadczenie usług na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia,
umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych, a także
prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej),

Osoba wymagająca opieki:

 • pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością
  kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem
  podmiotu wykonującego działalność leczniczą i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu;
 • na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;
 • członek rodziny sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu
  wychowawczego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna na tę lub inną osobę w rodzinie lub poza
  rodziną,
 • na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu
  wychowawczego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna;
 • na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o
  koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
Loga