Sobota, 2024-07-20
BIP
Wydrukuj

Świadczenia rodzinne – nowe wzory dokumentów

Dodano: 05-01-2016

Powiększenie się rodziny nie pozostaje bez wpływu na sytuację finansową młodych rodziców, tym bardziej w przypadku, gdy dziecko ze względu na problemy zdrowotne lub niepełnosprawność wymaga szczególnej opieki.

Znajdujemy się w okresie oczekiwania na znaczące wsparcie rodziny poprzez wprowadzenie programu Rodzina 500+.

Jednak już teraz osoby znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej nie są pozostawione bez żadnego wsparcia, lecz często nie wiedzą, gdzie udać się po pomoc i jakiej pomocy mogą się spodziewać. Warto zatem wskazać, iż istnieje system świadczeń rodzinnych, czyli pomoc, na jaką mogą liczyć rodzice:

Świadczeniami rodzinnymi, o które mogą się starać osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, są:

 • zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego;
 • świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie pielęgnacyjne;
 • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka wypłacana przez gminę osobom zamieszkałym na jej terenie;
 • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. „becikowe”);
 • świadczenie rodzicielskie (od 01 stycznia 2016 roku)

Ustalenie prawa do wskazanych powyżej świadczeń rodzinnych oraz ich wypłata następują na wniosek składany w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby, która wnioskuje o przyznanie jej świadczenia rodzinnego (w naszym mieście wnioski przyjmowane są w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 38-500 Sanok, ul. Zamkowa nr 30.)

Prawo do świadczeń rodzinnych uzależnione jest od ustawowego kryterium dochodowego (z wyjątkiem świadczenia pielęgnacyjnego i świadczenia rodzicielskiego.)Wysokość kryteriów dochodowych oraz poszczególnych świadczeń rodzinnych poddawane są weryfikacji co 3 lata. Zmiany przygotowywane są na podstawie badań progu wsparcia dochodowego rodzin.

Pierwszej weryfikacji dokonano w 2006 roku. Ostatnia odbyła się 1 listopada 2015 r.

Kryterium dochodowe:

Jak już wiemy, o tym, czy zasiłek przysługuje, decyduje m.in. kryterium dochodowe. Chodzi o dochód rodziny w przeliczeniu na osobę: dochody każdego członka rodziny należy dodać, ich sumę podzielić przez liczbę miesięcy, w których zostały one osiągnięte a następnie podzielić przez liczbę osób w rodzinie.

 

Podwyższenie kryterium dochodowego rozłożone będzie na dwa etapy:

 I etap – od 1 listopada 2015 r.:

 • kryterium ogólne – 674 zł (wzrost o 100 zł),
 • kryterium dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym – 764 zł (wzrost o 100 zł).

II etap – od 1 listopada 2017 r.:

 • kryterium ogólne – 754 zł (wzrost o 80 zł),
 • kryterium dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym – 844 zł (wzrost o 80 zł).

Kryterium dochodowe uprawniające do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, wynoszącego 1 922 zł na osobę, pozostanie bez zmian.

 

Kwota poszczególnych świadczeń rodzinnych od 01 listopada 2015 roku:

 

Zasiłek rodzinny jest podstawowym świadczeniem rodzinnym, z którego w całym kraju korzysta około 934,1 tys. rodzin. Uchwalona zmiana zakłada, aby kwoty zasiłku rodzinnego wzrastały w 3 etapach począwszy od 1 listopada 2015 r. i wynosiły:

 • 89 zł na dziecko w wieku 0-5 lat (wzrost o 12 zł),
 • 118 zł na dziecko w wieku 6-18 lat (wzrost o 12 zł),
 • 129 zł na dziecko w wieku 19-23 lata (wzrost o 14 zł).

Podwyższenie od 1 listopada 2015 roku:

 • dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:
 • do 5. roku życia – do kwoty 80 zł, (wzrost o 20 zł),
 • powyżej 5. roku życia – 100 zł; (wzrost o 20 zł),
 • dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:
 • na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła – do kwoty 105 zł (wzrost o 15 zł),
 • na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła – do kwoty 63 zł (wzrost o 13 zł);
 • dodatku z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – do kwoty 90 zł (wzrost o 10 zł);
 • dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka – do kwoty 185 zł nie więcej niż 370 zł/265 zł nie więcej niż 530 zł (wzrost o 15 zł) (265 zł w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności).

Od stycznia 2016 roku weszła w życie ustawa „złotówka za złotówkę”, według której rodzina przekraczająca próg dochodowy nie będzie automatycznie pozbawiana zasiłku, ale jej świadczenie będzie pomniejszane o kwotę, o jaką został przekroczony próg dochodowy rodziny.

Od 01 stycznia 2016 roku weszły w życie zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych:

 • organy publiczne realizujące ww. zadania będą mogły korzystać z danych gromadzonych w rejestrach prowadzonych przez ministra polityki społecznej. Chodzi o weryfikację danych tych osób, które ubiegają się o świadczenia bądź je już otrzymują.
 • obywatel będzie mógł złożyć przez Internet dokumenty – chodzi o takie dokumenty, których obieg możliwy jest w postaci elektronicznej komunikacji między systemami, a których uwierzytelnienie możliwe jest na poziomie osoby wysyłającej. Decyzję w swojej sprawie obywatel będzie mógł również otrzymać elektronicznie z wykorzystaniem platformy informacyjno-usługowej. Uwierzytelnienie składanych dokumentów będzie się odbywać za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzanego profilem zaufanym ePUAP.
 • wymiana informacji na płaszczyźnie organ-organ, bez obowiązku dostarczania tych informacji przez zainteresowane osoby. Oznacza to, że organy właściwe do spraw świadczeń rodzinnych będą mogły samodzielnie pozyskiwać od innych organów dane niezbędne do przyznania świadczeń (w postaci elektronicznej bądź papierowej).

Dzięki tym zmianom zmniejszą się obciążenia biurokratyczne, związane z wykonywaniem zadań przez organy publiczne.

UWAGA.

Rozporządzeniem  Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 08 grudnia 2015 roku w sprawie postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne opublikowanym w dniu 30 grudnia 2015 roku (Dz .U. z 2015 r. poz. 2284) zostały wprowadzone nowe wzory druków do świadczeń rodzinnych.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 02 stycznia 2016 roku
i są dostępne pod adresem:

http://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/sr/wzory-dokumentow;

Rozporządzeniem  Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 08 grudnia 2015 roku w sprawie sposobu i trybu  postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzoru wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego opublikowanym w dniu 29 grudnia 2015 roku (Dz .U. z 2015 r. poz. 2229) zostały wprowadzone nowe wzory druków do funduszu alimentacyjnego.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2016 roku
i są dostępne pod adresem:

http://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/fa/wzory-dokumentow

Sporządził: Danuta Rogała

 

Loga