Sobota, 2024-07-20
BIP
Wydrukuj

ZASIŁKI CELOWE

Podstawa prawna:

art.8, art.39,art.40, art.41 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz.163 ze zm.)

 

Ogólne informacje:

W celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb bytowych może być przyznany zasiłek celowy. Zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.
Prawo do ubiegania się o przyznanie zasiłku celowego przysługuje:

– osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 634 zł

– osobie w rodzinie, w której dochód nie przekracza kwoty 514 zł

– rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie
Zasiłek celowy może być przyznany również osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, a także osobie i rodzinie, które poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej. Zasiłek celowy w takim przypadku może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany specjalny zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osobie samotnie gospodarującej lub kryterium dochodowego rodziny, który nie podlega zwrotowi.
Wysokość świadczenia ustalana jest odpowiednio do okoliczności uzasadniających udzielenie

pomocy.

Wysokość zasiłku celowego ustalana jest biorąc pod uwagę jedynie najniezbędniejsze potrzeby

osoby/rodziny oraz uzależniona jest od możliwości finansowych Ośrodka.

Przy ustaleniu uprawnień do świadczeń z pomocy społecznej rolników i ich rodzin przyjmuje się,

że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się miesięczny dochód w wysokości 288 zł.

Tryb załatwienia sprawy
Przyznanie świadczenia następuje w formie decyzji administracyjnej o przyznaniu lub odmowie przyznania zasiłku celowego lub zasiłku celowego specjalnego, od której przysługuje prawo do odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie.

Decyzję administracyjną wydaje się po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego nie później niż w ciągu miesiąca a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku.

 

Wymagane dokumenty przy składania wniosku o świadczenie
Do przyznania zasiłku celowego wymagane są następujące dokumenty:

  • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość do wglądu
  • wniosek o przyznanie zasiłku celowego
  • zaświadczenie o dochodach netto osoby/rodziny za poprzedni miesiąc
  • dokument potwierdzający status osoby bezrobotnej
  • zaświadczenie lekarskie potwierdzające stan zdrowia
  • zaświadczenie urzędu gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych
  • oświadczenie o stanie majątkowym
Loga