Niedziela, 2024-06-23
BIP
Wydrukuj

Klauzula informacyjna

Dodano: 25-05-2018

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sanoku

 

 

Tożsamość Administratora

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sanoku

reprezentowany przez Dyrektora Ośrodka

 

Dane kontaktowe Administratora

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sanoku

ul. Zamkowa 30, 38-500 Sanok

email:  sekretariat@mops.sanok.pl

tel/fax: (13) 4608030/(13)4608031

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych poprzez email jolanta.nowak@mops.sanok.pl  lub pisemnie na adres Administratora.
Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane tylko w celach i zadaniach realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sanoku ustalonych do wykonania Statutem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sanoku przyjętym Uchwałą Nr XXX/263/12 Rady Miasta Sanoka z dnia 04 października 2012 roku z późniejszymi zmianami oraz w obrębie zadań zleconych przepisami prawa. Przetwarzane Pani/Pana dane osobowe odbywają się tylko w obrębie obowiązujących przepisów.
Odbiorcy danych osobowych Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane tylko w przypadkach przewidzianych  przepisami prawa bądź na podstawie zgody wnioskodawcy.
Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sanoku przez okres wymagalny i zgodny z Zarządzeniem Nr 26/2017 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sanoku z dnia 18 września 2017 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt.
Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

 

Nie dotyczy

Informacja o prawie dostępu do danych osobowych Przysługuje Pani/Panu prawo  dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania jeżeli są nieprawidłowe lub uzupełnienie niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
Źródło pochodzenia danych osobowych Pani/Pana dane osobowe pochodzą z informacji, którą Pani/Pan podają we wniosku/podaniu/prośbie. W dalszym etapie pracownik Ośrodka prowadzący postępowanie w konkretnym zakresie pozyskuje dane z instytucji, baz danych, zbiorów, programów, systemów itd. dopuszczalnych przepisami prawa.
Informacja o dowolności bądź obowiązku podania danych osobowych Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych w celu realizacji wskazanego przez Panią/Pana zadania jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpatrzenie Pani/Pana wniosku/podania/prośby.
Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani też  w formie profilowania.

 

 Podstawa prawna:

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych  (Dz.U. z 2018r., poz.1000)

 

 

Loga