Niedziela, 2024-06-23
BIP
Wydrukuj

DOPŁATY DO CZYNSZU FINANSOWANE Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Dodano: 12-02-2021

 

Jeśli jesteś najemcą lub podnajemcą lokalu mieszkalnego, otrzymujesz dodatek mieszkaniowy, a Twój dochód w stosunku do roku 2019 uległ obniżeniu co najmniej o 25 %,  możesz ubiegać się o przyznanie dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zwanej dalej „dopłatą do czynszu”.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz.U. 2021 poz.11) oraz art. 15zzzic – art. 15 zzzii ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842 z późn. zm.) wprowadzono nowy instrument wsparcia najemców oraz podnajemców lokali mieszkalnych dotkniętych ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19, polegający na możliwości przyznawania dodatków mieszkaniowych powiększonych o dopłatę z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zwaną  „dopłatą do czynszu”.

O dodatek mogą wnioskować wyłącznie najemcy lub podnajemcy lokalu mieszkalnego, którzy utracili dochody z powodu pandemii COVID-19 – od dnia ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii z powodu COVID-19. Dodatek nie jest przyznawany osobom zamieszkującym własne mieszkanie.

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu stanowi 75% miesięcznego czynszu opłacanego przez najemcę, jednak nie więcej niż 1500 zł. Wysokość dopłaty do czynszu stanowi różnicę między wysokością dodatku mieszkaniowego powiększonego o tę dopłatę a wysokością dodatku mieszkaniowego ustaloną zgodnie z art. 6 ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

Wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu  składa się nie później niż w dniu 31 marca 2021r.

Warunki przyznania dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu

Osobom, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133 oraz z 2021 r. poz. 11) tj. wyłącznie najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych może zostać przyznany dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu.

Dopłata do czynszu stanowi składnik dodatku mieszkaniowego i jest finansowana ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.  Oznacza to że dopłata do czynszu przyznawana jest osobom, którzy spełniają warunki „zwykłego dodatku mieszkaniowego” i którzy na wniosku o dodatek mieszkaniowy umieszczą adnotację „ wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu”.

Warunki ubiegania się o dopłatę do czynszu:

  • posiadanie prawa do dodatku mieszkaniowego – warunek podstawowy;
  • utrata średniego miesięcznego dochodu, przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego najemcy lub podnajemcy – osiągniętego w 2019 r. o co najmniej 25% w stosunku do średniego miesięcznego dochodu, przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy, poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego;
  • niepobieranie dodatku mieszkaniowego, powiększonego o dopłatę do czynszu w okresie wcześniejszym;
  • posiadanie przed 14 marca 2020 r. statusu najemcy lub podnajemcy lokalu mieszkalnego (warunek ten będzie spełniony również w przypadku, gdy lokal mieszkalny najmowany w dniu składania wniosku o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu, jest innym lokalem mieszkalnym niż najmowany w dniu 14 marca 2020 r.)

Do wniosku o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu, poza dokumentami,
o  których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o dodatkach mieszkaniowych, dołącza się:

  • oświadczenie o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym w 2019 r. na jednego członka gospodarstwa domowego ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu;
  • oświadczenie o spełnianiu przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu warunków, o których mowa w art. 15zzzid pkt 2 i 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (ubiegający się najmował lub podnajmował lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020 r. oraz ubiegającemu nie przysługiwał wcześniej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu);
  • dokumenty potwierdzające wysokość miesięcznego czynszu opłacanego przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu (np. umowa najmu lokalu mieszkalnego).

Oświadczenie do pobrania u dołu strony

Wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu może złożyć osoba, której na podstawie decyzji wcześniejszej przysługuje już „zwykły” dodatek mieszkaniowy, wówczas okres wypłaty tego „zwykłego” dodatku mieszkaniowego skraca się do miesiąca poprzedzającego pierwszą wypłatę przyznanego dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu.

Przykład wyliczenia dodatku mieszkaniowego z dopłatą do czynszu dla gospodarstwa wieloosobowego

Gospodarstwo 4 osobowe

Czynsz najmu 1100,00 zł
75% czynszu najmu 825,00 zł

Średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku 304,00 zł

Średni miesięczny dochód na jednego  członka gospodarstwa domowego w 2019 r. 900,00 zł

Przyznany dodatek mieszkaniowy  440,23 zł

Dopłata do czynszu 384,77 zł (825,00 zł – 440,23 zł)

Przykład wyliczenia dodatku mieszkaniowego z dopłatą do czynszu dla gospodarstwa jednoosobowego

Gospodarstwo jednoosobowe

Czynsz najmu: 600,00 zł

75% czynszu najmu: 450,00 zł

Średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego  w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku 467,16 zł

Średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w 2019 r. 2100,00 zł

Przyznany dodatek mieszkaniowy 274,54 zł

Dopłata do czynszu 175,46 zł (450,00 zł – 274,54 zł)

Do pobrania plik PDF (133 KB)

Oświadczenie  o spełnianiu  warunków.pdf

 

Loga