Niedziela, 2017-12-17
BIP
Wydrukuj

Specjalny Zasiłek Opiekuńczy

Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 27.02.2013 r. poz. 267 ze. zm.)

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (t .j. Dz. U. z 22.01.2015r. poz. 114 ze zm.).

 • Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1548).

 • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 3.01.2013 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne
  (Dz.U.03.01.2013 r. poz. 3).

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 07.08.2015r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę
  ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna.(dz. U. z
  27.08.2015 r.).

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 maja 2006 roku w sprawie trybu przekazywania środków finansowych na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz
  sposobu sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych (Dz. U. Nr 95, poz. 661).

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 14.09.2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia
  dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką.(Dz.U. Nr 183poz.1234).

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego.

 2. Do wniosku o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego należy dołączyć odpowiednio:

 1. dokumenty stwierdzające wysokość dochodu,

 2. kopię karty pobytu w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uprawnionego do ubiegania się o świadczenie
  (oryginał do wglądu),

 3. kopię orzeczenia o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu),

 4. zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w
  niej z całodobowej opieki, albo oświadczenie o nieskorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w
  placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym ,

 5. inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego.

 6. zaświadczenie albo oświadczenie, że osoba ubiegająca się jest zgłoszona do ubezpieczeń społecznych – w przypadku gdy osoba podlega obowiązkowi
  ubezpieczenia społecznego,

 7. zaświadczenie albo oświadczenie, że osoba ubiegająca się jest zgłoszona do ubezpieczeń zdrowotnych – w przypadku gdy osoba podlega obowiązkowi
  ubezpieczenia zdrowotnego

 8. Dokumenty potwierdzające okres ubezpieczenia społecznego.

Miejsce złożenia i odbioru:

Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej w Sanoku 38-500 Sanok, ul. Zamkowa 30

Termin odpowiedzi:

 1. Prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego ustala się od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

 2. Postępowanie w sprawie przyznania świadczeń kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku i
  skompletowania dokumentów.

 3. W przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku podmiot realizujący świadczenia wzywa pisemnie osobę ubiegającą się o świadczenia do
  poprawienia lub uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

 4. Gdy osoba złoży wniosek bez wymaganych dokumentów, podmiot realizujący świadczenia przyjmuje wniosek i wyznacza termin nie krótszy niż 14 dni i nie
  dłuższy niż 30 dni na uzupełnienie brakujących dokumentów. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

 5. W przypadku, gdy przyczyną niedostarczenia wymaganego dokumentu przez osobę składającą wniosek jest niewydanie dokumentu przez właściwą instytucję
  w ustawowo określonym, w odrębnych przepisach, terminie oraz osoba może to udokumentować, świadczenia przysługują od miesiąca, w którym wniosek
  został złożony.

 6. W przypadku, gdy organ właściwy prowadzący postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych poweźmie wątpliwość w sprawie dotyczącej przyznanego
  świadczenia rodzinnego, co do występujących okoliczności mających wpływ na prawo do tego świadczenia, powiadamia niezwłocznie osobę pobierającą to
  świadczenie o konieczności złożenia w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż 14 dni, licząc od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnień w sprawie lub
  dostarczenia niezbędnych dokumentów.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji administracyjne wydanej przez Urząd przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie 38-400 Krosno ul.
Bieszczadzka nr 1 za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od doręczenia decyzji. Odwołanie nie podlega opłatom.

Uwagi!
.

 1. Postępowanie w sprawie o przyznanie świadczeń rodzinnych na wniosek osoby, która nie ma miejsca zamieszkania, wszczyna właściwy organ gminy lub
  miasta właściwy ze względu na miejsce jej czasowego pobytu. Do wniosku dołącza się dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie lub
  potwierdzenie zamieszkania w miejscu pobytu.


 2. Przyznanie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego jest uzależnione od kryterium dochodowego, przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby
  sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza miesięcznie kwoty 764,00 zł

  . Świadczenie to, podobnie jak wszystkie świadczenia rodzinne jest wolne od podatku dochodowego.

 3. Specjalny zasiłek opiekuńczy przyznawany jest na okres zasiłkowy.

 4. Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 520 zł miesięcznie
  .

 5. Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy
  (Dz. U. Z 2012 r. poz. 788 i 1529) ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się
  orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub
  długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego
  współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

 6. Ustalając prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, organ właściwy zwraca się do ośrodka pomocy społecznej

  o przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, w celu weryfikacji okoliczności dotyczących spełniania warunków, o których mowa w pkt. 5.

 7. Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli :

 1. osoba sprawująca opiekę:

 • ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego
  świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub
  świadczenia przedemerytalnego;

 • ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna,

 • legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

 1. osoba wymaga opieki została
  umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością
  kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z
  wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu;

 2. na osobę wymagającą opieki
  inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;

 3. członek rodziny osoby sprawującej opiekę
  ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, (tzn. dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z
  urlopu wychowawczego), specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego;

 4. na osobę wymagającą opieki
  jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, (tzn. dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z
  urlopu wychowawczego), prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub prawo do świadczenia pielęgnacyjnego;

 5. na osobę wymagającą opieki inna
  osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia
  społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 6. W przypadku zbiegu uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego przysługującego więcej niż jednej osobie
  sprawującej opiekę nad osobą lub osobami wymagającymi opieki przyznaje się tylko jedno świadczenie osobie, która pierwsza złożyła wniosek.

 7. Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługujący za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się w wysokości 1/30 specjalnego zasiłku opiekuńczego za każdy
  dzień. Należną kwotę zasiłku zaokrągla się do 10 groszy w górę.


 8. W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania dochodu lub innych zmian mających wpływ na prawo do specjalnego zasiłku
  opiekuńczego wnioskodawca jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym Urzędu wypłacającego świadczenie.

Wymagane załączniki:

 1. Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego.

 2. Oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową
  opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym.

 3. dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny osoby wymagającej opieki i występującej z wnioskiem.

Wzór wniosku i wymienionych dokumentów stanowią załączniki do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 03.01.2013 r. w sprawie sposobu i
trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz.U. z 2013 r. poz. 3).
Loga