Niedziela, 2024-06-23
BIP
Wydrukuj

Zmiany w Dodatku Węglowym

Dodano: 18-11-2022

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sanoku informuje, iż w wyniku nowelizacji ustawy o dodatku węglowym zmianie uległy zasady ubiegania się o dodatek węglowy.

Ograniczenie zasady „jeden adres, jeden dodatek”

Na podstawie nowego art. 2 ust. 3c ustawy o dodatku węglowym nie stosuje się zasady „jeden dodatek węglowy na jeden adres” w przypadku, gdy:

  1. pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe i
  1. w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem w odrębnych lokalach.

Brak możliwości podzielenia jednego adresu na dwa adresy do 30 listopada 2022 r. oznacza, że zasada „jeden adres, jeden dodatek” zostaje ograniczona.

Gospodarstwu domowemu, które zajmuje lokal, dla którego nie było możliwe ustalenie odrębnego adresu, wójt, burmistrz albo prezydent miasta przyznaje dodatek węglowy w drodze decyzji administracyjnej.

Warunkiem przyznania świadczenia jest ustalenie w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, iż pod jednym adresem zamieszkuje w odrębnych lokalach kilka gospodarstw domowych oraz wykorzystywanie przez te gospodarstwa oddzielnego lub współdzielonego źródła ogrzewania.

Pracownik przeprowadzający wywiad środowiskowy będzie zatem ustalał, czy spełnione są następujące warunki:
• czy pod wskazanym adresem zamieszkuje i gospodaruje więcej niż jedno gospodarstwo,
•czy gospodarstwa te gospodarują w odrębnych lokalach,
• czy stosowane źródło ogrzewania uprawnia do dodatku węglowego.

Zmiany dotyczące terminu składania deklaracji CEEB na potrzeby dodatku węglowego

Zgodnie z obowiązującymi dotychczas przepisami dodatek węglowy przysługiwał wyłącznie w sytuacji gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego, zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, do dnia 11 sierpnia 2022 r. lub ewentualnie po tym dniu w przypadku nowo uruchamianych źródeł ciepła. Skutkowało to brakiem możliwości przyznania świadczenia w sytuacji, gdy źródło ogrzewania zostało zgłoszone w deklaracji CEEB po 11 sierpnia 2022 r.

Po nowelizacji, w sytuacji, gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego, nie zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, do dnia 11 sierpnia 2022 r., przyznanie dodatku będzie możliwe, jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustalono, że źródłem ogrzewania tego gospodarstwa jest źródło wskazane we wniosku o dodatek węglowy, uprawniające do otrzymania tego dodatku.

Pracownik przeprowadzający wywiad środowiskowy będzie zatem ustalał, czy spełnione są następujące warunki:
• czy wnioskodawca zamieszkuje i gospodaruje pod wskazanym adresem,
• czy stosowane źródło ogrzewania uprawnia do otrzymania dodatku węglowego.

Co zrobić by uzyskać świadczenie na nowych zasadach?

Do postępowań w sprawie wypłaty dodatku węglowego wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie nowelizacji, stosuje się przepisy nowe.

W przypadku, gdy sprawa została już załatwiona negatywnie, osoba uprawniona według nowych przepisów może złożyć ponownie wniosek o wypłatę tego dodatku.
Jeśli natomiast postępowanie nie zakończyło się do dnia wejścia w życie nowych przepisów, wniosek zostanie rozpoznany w oparciu o nowe, znowelizowane przepisy i nie ma konieczności składania kolejnego wniosku.

Loga