Niedziela, 2024-06-23
BIP
Wydrukuj

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Dodano: 25-01-2023

Dofinansowane ze środków budżetu państwa

Wieloletni program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 przygotowany został przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i wprowadzony uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023.

Celem Programu jest zapewnienie ze środków budżetu państwa wsparcia finansowego gmin, w formie dotacji celowej, na dofinansowanie do zadania własnego gmin, polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym, w szczególności:

  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej
  • uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej
  • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy  z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (w tym w szczególności osobom starszym, chorym lub niepełnosprawnym i samotnym).

Pomoc w ramach rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023 dedykowana jest do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych – spełniających warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz kryterium dochodowe, tj. 150 % kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej, (tj. 900,00 zł na osobę w rodzinie lub 1164,00 zł w przypadku osób prowadzących samodzielne gospodarstwo domowe).

Na finansowanie Programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2022 r. składały się środki rządowe jak i własne w proporcjach odpowiednio 70%  i 30%.

 

W ramach Programu w ww. okresie dożywianiem oraz wsparciem finansowym objęto 840 beneficjentów w tym:

  • 199 dzieci i młodzieży szkolnej dożywianych w stołówkach szkolnych, przedszkolach oraz żłobkach
  • 53 osoby dorosłe dożywiane w Jadłodajnia im. Św. Brata Alberta w Sanoku
  • 27 dzieciom przyznano posiłek na wniosek dyrektora szkoły bez wydawania decyzji administracyjnej (Uchwała Rady Miasta z 19.12.2018 r. Nr III/21/18)
  • 588 osobom wypłacono świadczenia pieniężne w formie zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywności.

Łącznie przyznano 34.742 posiłków oraz wypłacono 2.040 świadczeń pieniężnych.

Ogółem na realizację Programu w 2022 r. w Gminie Miasta Sanoka przeznaczono kwotę 606.074,64 zł, z czego środki przeznaczone na dożywianie z MOPS Sanok wyniosły:

  • dotacja celowa budżetu państwa        – 413.000,00 zł
  • środki własne Gminy Miasta Sanoka –   193.074,64 zł

W roku 2023 na a finansowanie Programu „Posiłek w szkole i w domu” zaplanowano środki w kwocie 710 000,00 zł.

Loga