Niedziela, 2024-06-23
BIP
Wydrukuj

Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – WAŻNE ZMIANY

Dodano: 27-05-2024

Szanowni Państwo

W związku z trwającym procesem legislacyjnym, zakładającym uchylenie art. 13 ustawy
z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. 2024 r. poz.167 z póżn. zm.) zmienionej ustawą z dnia 9 lutego 2024 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U.2024 r. poz.232), zmieniającym zasady wypłaty świadczeń na podstawie ww. ustawy informujemy, że świadczenie przysługujące osobom zapewniającym na własny koszt, zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy będzie wypłacane za okres do 30 czerwca 2024 r.

Po upływie tego terminu obywatele Ukrainy, których pobyt został uznany za legalny, nadal będą mogli uzyskać pomoc w zakresie zakwaterowania i wyżywienia, zgodnie z art. 12 ww. ustawy, w obiektach zakwaterowania zbiorowego będących własnością lub przedmiotem trwałego zarządu jednostek sektora finansów publicznych.

Jednocześnie informujemy, iż wnioski o ww. świadczenie pieniężne za udzielane do dnia 30 czerwca 2024 r. zakwaterowanie i wyżywienie obywatela Ukrainy, należy złożyć w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem.

Wnioski złożone z uchybieniem ww. terminów będą pozostawiane bez rozpatrzenia.

Loga