Niedziela, 2024-06-23
BIP
Wydrukuj

Zasiłek rodzinny

Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 27.02.2013 r. poz. 267 ze. zm.)

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (t .j. Dz. U. z 22.01.2015r. poz. 114 ze zm.).

 • Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1548).

 • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 3.01.2013 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne
  (Dz.U.03.01.2013 r. poz. 3).

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 07.08.2015r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę
  ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna.(dz. U. z
  27.08.2015 r.).

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 maja 2006 roku w sprawie trybu przekazywania środków finansowych na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz
  sposobu sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych (Dz. U. Nr 95, poz. 661).

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 14.09.2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia
  dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką.(Dz.U. Nr 183poz.1234).

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego


 1. Ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz jego wypłata następuje odpowiednio na wniosek małżonków, jednego z małżonków, rodziców, jednego z
  rodziców, opiekuna faktycznego dziecka, opiekuna prawnego dziecka, rodziny zastępczej niezawodowej, osoby uczącej się, pełnoletniej osoby
  niepełnosprawnej, a także osób, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25.02.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ciąży obowiązek
  alimentacyjny.

 2. Wniosek składa się w urzędzie gminy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby występującej z wnioskiem.

 3. Postępowanie w sprawie o przyznanie świadczeń rodzinnych na wniosek osoby, która nie ma miejsca zamieszkania, wszczyna organ gminy lub miasta
  właściwy ze względu na miejsce jej czasowego pobytu. Do wniosku dołącza się dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie lub potwierdzenie
  zamieszkania w miejscu pobytu.


 4. Przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego uzależnione jest m.in. od spełnienia kryterium dochodowego. Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli
  przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty

  674,00 zł.

  W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o umiarkowanym albo o znacznym
  stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby
  uczącej się nie przekracza

  kwoty 764,00 zł.

 5. Przy ustalaniu uprawnień do zasiłku rodzinnego brane są pod uwagę dochody członków rodziny osiągnięte w roku kalendarzowym poprzedzającym okres
  zasiłkowy oraz zmiany w sytuacji dochodowej rodziny, czyli utrata i uzyskanie dochodu.


 6. Od dochodów odlicza się kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób (przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zasądzonych
  alimentów).


 7. W przypadku, gdy członek rodziny przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, ustalając dochód rodziny w przeliczeniu na osobę,
  nie uwzględnia się osoby przebywającej w tej instytucji.

 8. Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi:
 1. 89 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 lat,
 2. 118 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 lat,
 3. 129 zł na dziecko powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 lat.
 1. Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:
 1. rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;

 2. opiekunowi faktycznemu dziecka (osoba faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie
  dziecka);


 3. osobie uczącej się (osoba pełnoletnia ucząca się, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem
  wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony).

 1. Zasiłek rodzinny przysługuje osobom wymienionym w pkt 8 a i b, do ukończenia przez dziecko:
 • 18 roku życia lub
 • nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo

 • 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu
  niepełnosprawności.

  Osobie wymienionej w pkt 8c, zasiłek przysługuje pod warunkiem kontynuowania nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do
  ukończenia 24 roku życia.

 1. Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:
 1. dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;
 2. dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
 3. osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
 4. pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;
 5. osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba że:
 • rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
 • ojciec dziecka jest nieznany,
 • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,

 • sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia
  alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;


 1. członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub
  dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 1. Obecnie można ubiegać się o następujące dodatki do zasiłku rodzinnego:
 1. Dodatek z tytułu urodzenia dziecka,
 2. Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
 3. Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
 4. Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
 5. Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
 6. Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania,
 7. Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.
 1. Okres zasiłkowy zaczyna się dnia 1 listopada i trwa do dnia 31 października następnego roku kalendarzowego, na jaki ustala się prawo do świadczeń
  rodzinnych.
 2. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 września.

 3. .Świadczenia rodzinne wypłaca się nie później niż do ostatniego dnia miesiąca, za który przyznane zostało świadczenie rodzinne. W przypadku
  złożenia wniosku w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych po 10 dniu miesiąca, świadczenia rodzinne za dany miesiąc wypłaca się
  najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.


 4. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września,
  ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada.


 5. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1
  października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje
  do dnia 31 grudnia.


 6. W przypadku gdy w stosunku do osoby deklarującej samotne wychowanie dziecka, ubiegającej się o świadczenie rodzinne, wystąpią wątpliwości
  dotyczące samotnego wychowywania dziecka, Urząd przeprowadza wywiad, którego celem jest wyjaśnienie sytuacji rodziny.


 7. W przypadku ustalania dochodu z gospodarstwa rolnego dochód rodziny ustala się na podstawie przeciętnej liczby hektarów przeliczeniowych
  znajdujących się w posiadaniu rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.


 8. W przypadku gdy członek rodziny osiąga dochody poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, dokonuje się ich przeliczenia na podstawie średniego
  kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego roku kalendarzowego, z którego dochód członków rodziny
  stanowi podstawę ustalania prawa do świadczeń rodzinnych.


 9. W przypadku gdy członek rodziny uzyska poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej dochód, którego nie osiągał w roku kalendarzowym stanowiącym
  podstawę ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych, przeliczenia tego dochodu dokonuje się na podstawie średniego kursu walut obcych z ostatniego
  dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty.


 10. W przypadku gdy małżonek osoby otrzymującej świadczenia rodzinne lub ubiegającej się o świadczenia rodzinne zginął, osoba składająca wniosek o
  świadczenia rodzinne do wniosku dołącza zaświadczenie właściwej w sprawie jednostki Policji o przyjęciu zgłoszenia zaginięcia małżonka, a w
  przypadku cudzoziemców – właściwej instytucji.


 11. Ustalając dochód rodziny, nie uwzględnia się dochodu uzyskiwanego przez zaginionego małżonka, a ustalając dochód w przeliczeniu na osobę w
  rodzinie, nie uwzględnia się tego małżonka.


 12. W przypadku zbiegu prawa rodziców, opiekunów faktycznych dziecka lub opiekunów prawnych dziecka do świadczeń rodzinnych świadczenia te wypłaca
  się temu z rodziców, opiekunów faktycznych dziecka lub opiekunów prawnych, który pierwszy złożył wniosek.

 13. W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania dochodu lub innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych
  wnioskodawca jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym Urzędu wypłacającego świadczenia rodzinne.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego (załącznik nr 1, określa wzór wniosku).

 2. Do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych należy dołączyć odpowiednio:

 1. kopię skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka lub inny dokument stwierdzający wiek dziecka (oryginał do wglądu),

 2. kopię orzeczenia o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności – w przypadku gdy w rodzinie wychowuje się
  dziecko niepełnosprawne (oryginał do wglądu),

 3. zaświadczenie szkoły lub oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły – w przypadku gdy dziecko ukończyło 18 rok życia (załącznik nr 2, określa
  wzór oświadczenia),

 4. zaświadczenie szkoły wyższej albo oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły wyższej – w przypadku osoby uczącej się lub osoby legitymującej się
  orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli osoba uczy się w szkole wyższej (załącznik nr 3, określa wzór
  oświadczenia),

 5. dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:

 • zaświadczenia z urzędu skarbowego albo oświadczenie członków rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b,
  30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
  (załącznik nr 4 i 5, określa wzory zaświadczenia i oświadczenia),

 • kwoty otrzymane na podstawie art.27f ust.8-10 ustawy z dnia 26.07.1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych

 • świadczenia pieniężne i pomoc pieniężną określone w ustawie z dnia 20.03.2015 roku o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach
  represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 693).

 • oświadczenie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych
  przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (załącznik nr 6, określa wzór oświadczenia),

 • oświadczenie członków rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku kalendarzowym
  poprzedzającym okres zasiłkowy (załącznik nr 7, określa wzór oświadczenia),

 • zaświadczenie albo oświadczenie członków rodziny zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym
  poprzedzającym okres zasiłkowy (załącznik nr 8, określa wzór oświadczenia),

 • zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych
  ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (załącznik nr 9, określa wzór oświadczenia),

 • kopię umowy dzierżawy – w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie
  umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem
  renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji
  i Gwarancji Rolnej,

 • kopię umowy o wniesieniu wkładów gruntowych- w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,

 • kopię odpisu podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu
  posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na
  rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,

 • kopię przekazów lub przelewów pieniężnych dokumentujących wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem
  sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,

 • w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub
  ugodzie zawartej przed mediatorem:

 • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości
  wyegzekwowanych alimentów, lub

 • informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonywaniem tytułu wykonawczego za
  granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania
  przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,

 • kopię dokumentów określających datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu,

 • kopię dokumentów określających wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany – w przypadku
  uzyskania w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,

 • kopię dokumentów określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został
  osiągnięty – w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,

 1. kopię odpisu zupełnego lub skróconego aktów zgonu rodziców lub odpisu podlegającego wykonaniu orzeczenia zasądzającego alimenty lub odpis protokołu
  posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów – w
  przypadku osoby uczącej się,

 2. kopię karty pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się,
  zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z
  okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2011r., Nr 264, poz. 1573 oraz z
  2012 r. poz.589 i 769), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej (oryginał do wglądu).

 3. kopię odpisu prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopię odpisu zupełnego lub skróconego aktu zgonu małżonka lub
  rodzica dziecka – w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko (oryginał do wglądu),

 4. kopię odpisu zupełnego aktu urodzenia dziecka – w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany,

 5. kopię odpisu prawomocnego wyroku oddalającego powództwo o roszczenia alimentacyjne,

 6. kopię orzeczenia sądu zobowiązującego jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka,

 7. kopię odpisu prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjno-opiekuńczego o
  prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,

  m) kopię orzeczenia sądu o powołaniu opiekuna prawnego dziecka,

  n) inne dokumenty, w tym oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego.

 8. świadczenie rodzicielskie,

 9. Zasiłek macierzyński, o którym mowa w przepisach ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Miejsce złożenia i odbioru:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sanoku 38-500 Sanok, ul. Zamkowa 30

Termin odpowiedzi:

 1. Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

 2. Postępowanie w sprawie przyznania świadczeń kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku i
  skompletowania dokumentów.

 3. W przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku podmiot realizujący świadczenia wzywa pisemnie osobę ubiegającą się o świadczenia do
  poprawienia lub uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Gdy osoba złoży wniosek bez wymaganych dokumentów, podmiot
  realizujący świadczenia przyjmuje wniosek i wyznacza termin nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni na uzupełnienie brakujących dokumentów.
  Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

 4. W przypadku, gdy przyczyną niedostarczenia wymaganego dokumentu przez osobę składającą wniosek jest niewydanie dokumentu przez właściwą instytucję
  w ustawowo określonym, w odrębnych przepisach, terminie oraz osoba może to udokumentować, świadczenia przysługują od miesiąca, w którym wniosek
  został złożony.

 5. W przypadku, gdy organ właściwy prowadzący postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych poweźmie wątpliwość w sprawie dotyczącej przyznanego
  świadczenia rodzinnego co do występujących okoliczności mających wpływ na prawo do tego świadczenia, powiadamia niezwłocznie osobę pobierającą to
  świadczenie o konieczności złożenia w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż 14 dni, licząc od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnień w sprawie lub
  dostarczenia niezbędnych dokumentów. W przypadku nie udzielenia wymaganych wyjaśnień lub nie dostarczenia w wyznaczonym terminie niezbędnych
  dokumentów, wstrzymuje się realizację świadczeń rodzinnych.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji administracyjne wydanej przez Urząd przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie 38-400 Krosno, ul.
Bieszczadzka nr 1 za pośrednictwem Urzędu który wydał decyzję, w terminie 14 dni od doręczenia decyzji. Odwołanie nie podlega opłatom.

Wymagane załączniki:
wzory wymienionych niżej dokumentów stanowią załączniki do Rozporządzenia Ministra pracy i Polityki Społecznej z dnia 03.01.2013 r. w sprawie sposobu i
trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z dnia 03.01.2013 r. poz. 3).
 1. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego.

 2. Skrócony lub zupełny odpis aktu urodzenia dziecka.

 3. Zaświadczenie oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły ponadgimnazjalnej.

 4. Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły wyższej.

 5. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodzie członka rodziny podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach
  określonych w art. 27, art.27f ust.8-10, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art.30f ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób
  fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.

 6. Oświadczenie członka rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art.27,
  art.27f ust.8-10, art. 30b, art. 30c, art.30e i aet.30f ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku
  kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.

 7. Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych
  przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.

 8. Oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym
  poprzedzającym okres zasiłkowy.

 9. Zaświadczenie ZUS lub oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.

 10. Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym
  poprzedzającym okres zasiłkowy lub nakaz płatniczy.

 11. Decyzja o przyznanym stypendium szkolnym.

 12. Decyzja o przyznanym świadczeniu rehabilitacyjnym.

 13. Inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych.

Loga