Sobota, 2024-07-20
BIP
Wydrukuj

Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Dodano: 07-07-2022

Szanowni Państwo

Osoby/podmioty, które w okresie przed dniem 30 kwietnia 2022 r.  udzielały schronienia uchodźcom z Ukrainy i do tej pory nie uzyskały świadczenia pieniężnego z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywateli tego państwa z powodu nieposiadania przez uchodźców numeru PESEL, mogą złożyć wniosek o ww. świadczenie.

Wniosek ten należy złożyć na formularzu obowiązującym przed dniem 30 kwietnia 2022 r., w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie nowelizacji ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy  w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2022 poz. 1383), czyli do dnia 14 lipca 2022 r.

Jednocześnie informujemy, iż wnioski o ww. świadczenie pieniężne za udzielane do dnia 30 czerwca 2022 r. (tj. do dnia wejścia w życie ww. nowelizacji)  zakwaterowanie i wyżywienie obywatela Ukrainy, należy złożyć w terminie nie później niż do dnia 31 lipca 2022 r.

W przypadku schronienia udzielonego od dnia 1 lipca 2022 r. wnioski o rekompensatę poniesionych z tego tytułu kosztów składa się w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem.

Wnioski złożone z uchybieniem ww. terminów będą pozostawiane bez rozpatrzenia.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001383

Loga