Sobota, 2024-07-20
BIP
Wydrukuj

Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r.

Dodano: 08-02-2023

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sanoku, informuje, że tutejszy ośrodek pomocy społecznej realizuje refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w 2023 r. na  podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U z 2022 r. poz. 2687).

W ustawie wprowadzono mechanizm zwrotu podatku VAT poniesionego przez tych odbiorców za paliwa gazowe dostarczone w 2023 r., udokumentowane dokumentem potwierdzającym dostarczenie tych paliw do odbiorców. Do wniosku konieczne będzie dołączenie faktury, która dokumentuje dostarczanie paliw gazowych do odbiorcy (gospodarstwa domowego) oraz dowód zapłaty.

Wniosek należy złożyć nie później niż do dnia 29 lutego 2024 r. lub w ciągu 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

Warunki przysługiwania refundacji podatku VAT:

  • gospodarstwo domowe, w którym głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwa gazowe,
  • źródło ogrzewania zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków CEEB
  • przeciętne miesięczne dochody, w przypadku gospodarstwa jednoosobowego, nie przekraczają 2100 zł, lub 1500 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

Dochód oblicza się na podstawie art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 615, 1265 i 2140).

W przypadku wniosków złożonych od 1 stycznia do 31 lipca 2023 r. obowiązuje dochód z 2021 r.

W przypadku wniosków złożonych od 1 sierpnia do 31 grudnia 2023 r. dochód z 2022 r. Dochody weryfikowane są jednorazowo, podczas złożenia 1-wszego wniosku o refundację.

UWAGA: Piec gazowy musi być wykorzystywany do ogrzewania mieszkania/domu. Refundacja podatku VAT nie przysługuje za gaz wykorzystywany wyłącznie do gotowania i podgrzewania wody.

Wniosek składa osobaktóra zawarła umowę sprzedaży paliw gazowych lub umowę kompleksową i jest odbiorcą wskazanym w fakturze VAT. Wynika to z przepisów, art. 18 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r., w myśl którego refundacja podatku VAT przysługuje odbiorcom paliw gazowych w gospodarstwach domowych, o których mowa w art. 62b ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy – Prawo energetyczne.

Gdzie można złożyć wniosek o refundację podatku VAT od gazu?

Wniosek o refundację podatku VAT składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.

Wnioski można składać:

  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej, gdzie wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym; do wniosku można załączyć odwzorowania cyfrowe dokumentów, skrzynka podawcza ePUAP:  /mopssanok/SkrytkaESP
  • tradycyjnie w formie papierowej w MOPS w Sanoku, II piętro, pokój nr 201 pokój nr 202 oraz pokój nr 203 (ul. Zaułek Dobrego Wojaka Szwejka 4).

Załączniki do wniosku:

Do wniosku o refundację podatku VAT odbiorca paliw gazowych w gospodarstwie domowym, o którym mowa w art. 62b ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy – Prawo energetyczne, załącza fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez to przedsiębiorstwo energetyczne obejmującą okres dotyczący wniosku oraz dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.

skrzynka podawcza ePUAP:  /mopssanok/SkrytkaESP

TELEFONY KONTAKTOWE:

13 46 08 069

13 46 08 059

13 46 08 054

13 46 08 057

13 46 08 056

Wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT do pobrania (link poniżej):

https://bip.mos.gov.pl/energetyka/wzor-wniosku-o-wyplate-refundacji-podatku-vat-za-dostarczone-paliwa-gazowe-w-2023-r/

Loga