Wtorek, 2024-04-16
BIP
Wydrukuj

Program „Rodzina 500 plus”

Dodano: 22-02-2016

Program „Rodzina 500 plus” ruszy w całej Polsce już w kwietniu tego roku. Prezydent Andrzej Duda podpisał 17 lutego 2016 roku ustawę o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Kto otrzyma świadczenie 500 zł?

 • świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka.Świadczenie wychowawcze przysługuje, do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia.
 • jeśli dzieckiem lub dziećmi opiekują się oboje rodzice lub opiekunowie, świadczenie otrzyma tylko jedno z nich.

W przypadku urodzienia dziecka, ukończenia przez dziecko 18. roku życia lub  w przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu, kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę tego świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które to świadczenie przysługuje. Kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.

Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie.

W przypadku, gdy ubiegamy się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko obowiązywać będzie kryterium dochodowe 800 zł. Jeśli dziecko jest niepełnosprawne kryterium rośnie do 1 200 zł. Osoby ubiegające się o wsparcie na pierwsze dziecko będą dokumentowały swój dochód, dołączając do wniosku odpowiednie zaświadczenia lub oświadczenia. Ustalając prawo do świadczenia wychowawczego na okres od 01 kwietnia 2016 do 30 września 2017 roku wykazujemy dochody z roku 2014. Prawo do świadczenia ustala się z uwzględnieniem określonych ustawą przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu.

 

Na drugie i kolejne dzieci próg dochodowy już nie będzie obowiązywać.

Małżeństwo, które ma jedno dziecko w grupie do 18 lat i jeżeli ma dochód powyżej 800 zł na osobę w rodzinie, to świadczenie nie przysługuje. Liczy się bowiem liczba dzieci do 18. roku życia.

Kiedy świadczenie 500 zł będzie wypłacane?

Świadczenia wychowawcze mają być przyznawane od momentu wejścia w życie ustawy, tj. od 1 kwietnia 2016 do 30 września 2017 roku. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu 3 miesięcy od momentu uruchomienia programu, to pieniądze zostaną wypłacone z wyrównaniem od kwietnia 2016 roku.

Wnioski trzeba będzie składać na każdy okres, od dnia 01 października danego roku do 30 września roku następnego. Wnioski na kolejne okresy będą przyjmowane już od 1 sierpnia danego roku. Istotne jest, że pierwszy okres na jaki będzie przyznane prawo do świadczenia będzie dłuższy, gdyż rozpocznie się 1 kwietnia 2016 r. i trwać będzie do 30 września 2017 roku.

Dzięki temu rodzice nie będą musieli składać dwóch wniosków w 2016 roku.

Kwota świadczenia jest zwolniona z podatków i składek. Do rodziny trafi więc pełna suma 500zł.

Co zrobić, aby otrzymać 500 zł?

 • Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata następują odpowiednio na wniosek matki, ojca, opiekuna faktycznego dziecka albo opiekuna prawnego dziecka.
 • Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze.
 • W sprawach, w których zastosowanie będą miały unijne przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, świadczenia będą realizować marszałkowie województw.
 • Wniosek będzie można złożyć drogą elektroniczną za pomocą platformy emp@tia.mpips.gov.pl. Przy składaniu wniosku elektronicznego trzeba posiadać tzw. profil zaufany lub bezpieczny podpis elektroniczny.
 • Wniosek będzie można złożyć drogą elektroniczną za pomocą platformy e-PUAP. Przy składaniu wniosku elektronicznego trzeba posiadać tzw. profil zaufany platformy lub bezpieczny podpis elektroniczny.
 • Wniosek będzie można złożyć drogą elektroniczną za pomocą bankowości elektronicznej.
 • Wniosek będzie można złożyć drogą elektroniczną za pomocą za pomocą systemu teleinformatycznego udostępnionego przez ZUS.
 • Osoby ubiegające się o wsparcie na pierwsze dziecko będą dokumentowały swój dochód, dołączając do wniosku odpowiednie zaświadczenia lub oświadczenia.
 • Ustalając prawo do świadczenia wychowawczego na okres od 01 kwietnia 2016 do 30 września 2017 roku wykazujemy dochody z roku 2014.
 • Prawo do świadczenia ustala się z uwzględnieniem określonych ustawą przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu.

Do wniosku dołącza się odpowiednio :

 

 1. zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych każdego członka rodziny,
 2. oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje o:
 • wysokości dochodu,
 • wysokości należnych składek na ubezpieczenia społeczne,
 • wysokości należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne,
 • wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego,
 • wysokości dochodu po odliczeniu należnych składek i podatku
 1. zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego:
 • zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
 • prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację,
 • orzeczenie sądu opiekuńczego o ustalenie opiekuna prawnego dziecka,
 • inne dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia wychowawczego będącego przedmiotem wniosku.

We wniosku trzeba podać dane osoby starającej się o świadczenie, dane drugiego z rodziców oraz dane dzieci wraz z dodatkowymi zaświadczeniami i oświadczeniami jeśli takie będą w indywidualnej sprawie niezbędne.

Jednocześnie gmina sama będzie pozyskiwała podstawowe dane o dochodach, więc nie trzeba będzie już dołączać tych informacji.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli :

 

 1. dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
 2. dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
 3. pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
 4. członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie  o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej
Loga