Sobota, 2024-07-20
BIP
Wydrukuj

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Dodano: 09-03-2022

Wieloletni program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 przygotowany został przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i wprowadzony uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023.

Celem Programu jest zapewnienie ze środków budżetu państwa wsparcia finansowego gmin, w formie dotacji celowej, na dofinansowanie do zadania własnego gmin, polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym, w szczególności:

  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej
  • uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej
  • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (w tym w szczególności osobom starszym, chorym lub niepełnosprawnym i samotnym).

Pomoc w ramach rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023 dedykowana jest do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych – spełniających warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz kryterium dochodowe, tj. 150 % kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej, (tj. 792,00 zł na osobę w rodzinie lub 1.051,50 zł w przypadku osób prowadzących samodzielne gospodarstwo domowe).

Na finansowanie Programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2021 r. składały się środki rządowe jak i własne w proporcjach odpowiednio 75%  i 25%.

W ramach Programu w ww. okresie dożywianiem oraz wsparciem finansowym objęto 870 beneficjentów w tym:

  • 182 dzieci i młodzieży szkolnej dożywianych w stołówkach szkolnych, przedszkolach oraz żłobkach
  • 62 osoby dorosłe dożywiane w Jadłodajnia im. Św. Brata Alberta w Sanoku
  • 12 dzieciom przyznano posiłek na wniosek dyrektora szkoły bez wydawania decyzji administracyjnej (Uchwała Rady Miasta z 19.12.2018 r. Nr III/21/18)
  • 626 osobom (w tym dzieciom i młodzieży w trakcie nauki zdalnej) wypłacono świadczenia pieniężne w formie zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywności.

Łącznie przyznano 31.422 posiłków oraz wypłacono 2.271 świadczeń pieniężnych.

Ogółem na realizację Programu w 2021 r. w Gminie Miasta Sanoka przeznaczono kwotę 542 028,32 zł, z czego środki przeznaczone na dożywianie z MOPS Sanok wyniosły:

  • dotacja celowa budżetu państwa        – 405.000,00 zł
  • środki własne Gminy Miasta Sanoka –   294,32 zł

Koszt sfinansowania gorących posiłków w Jadłodajni im. Św. Brata Alberta w Sanoku wyniósł 104.734,00 zł i pokryty został z środków własnych Urzędu Miasta Sanoka.

W roku 2022 na a finansowanie Programu „Posiłek w szkole i w domu” zaplanowano środki w kwocie 525 000,00 zł.

Loga