Niedziela, 2024-06-23
BIP
Wydrukuj

Zasiłek okresowy

Podstawa prawna:

art. 8, art. 38 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 163 ze zm.).

Zasiłek okresowy może być przyznany osobom i rodzinom, których posiadane zasoby pieniężne nie wystarczają na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych w szczególności ze względu na:

1. długotrwałą chorobę;

2. niepełnosprawność;

3. bezrobocie;

4. możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego (np. oczekiwanie na wypłatę lub przyznanie renty z ZUS).

Wysokość zasiłku ustala się:

1. w przypadku osób samotnych – do wysokości różnicy pomiędzy kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby;

2. w przypadku rodziny – do wysokości różnicy pomiędzy kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Okres na jaki przyznawany jest zasiłek okresowy uzależniony jest od indywidualnej sytuacji osoby czy rodziny. Określa go ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy. Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie.

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50 % różnicy między:

1. kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby;

2. kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Zasiłek okresowy przysługuje:

1. Osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej tj. – 634 zł;

2. Rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny – np. dla rodziny 2 osobowej 1028 zł (514 x 2).

Tryb załatwienia sprawy:

Decyzja administracyjna o przyznaniu lub odmowie przyznania zasiłku okresowego.

Wymagane dokumenty:

1. ustny lub pisemny wniosek o przyznanie zasiłku okresowego;

2. dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość – do wglądu;

3. dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy;

4. w razie konieczności inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową, które określa pracownik socjalny. np. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności/ niezdolności do pracy lub stosowne zaświadczenie lekarskie określające niepełnosprawność, a także dokumenty potwierdzające poniesione koszty leczenia;

5. rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego.

Informacje na temat trybu odwoławczego

Od decyzji administracyjnej wydanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sanoku przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sanoku w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. Odwołanie nie podlega opłatom.
Miejsce składania wniosków i udzielania informacji:

MOPS w Sanoku
ul. Zamkowa 30, 38-500 Sanok
tel. 134608030
poniedziałek-piątek w godz. 7.30 – 15.30.

Loga