Sobota, 2024-07-20
BIP
Wydrukuj

Składka na ubezpieczenie zdrowotne dla osoby pobierającej zasiłek stały z pomocy społecznej.

I. Podstawa prawna

1. Art. 17 ust.1 pkt. 20, ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U z 2015 r., poz. 163 ze zm.).

2. Art. 66 ust. 1 pkt 26, art. 73 pkt 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j Dz. U z 2009 r. Nr 164 poz. 1027
z późn.zm).

II. Ogólne informacje o zadaniu/świadczeniu:

Ośrodek pomocy społecznej opłaca składkę na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu

III. Kryteria i warunki udzielania świadczenia

Posiadanie uprawnień do zasiłku stałego,
Brak innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego
IV. Tryb załatwiania sprawy

Decyzja administracyjna o przyznaniu lub odmowie przyznania składki na ubezpieczenie zdrowotne.

V. Wymagane dokumenty

Dokumenty od wnioskodawcy (strony)

Pisemny wniosek o przyznanie składki na ubezpieczenie zdrowotne lub protokół z ustnego zgłoszenia wniosku.
Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy –
do wglądu.
Kserokopia orzeczenia Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o niezdolności do pracy lub orzeczenie Komisji ds. Inwalidztwa i Zatrudnienia (oryginał do wglądu).
Oryginały zaświadczeń lub oświadczeń potwierdzających dochody osoby ubiegającej się o zasiłek oraz rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o pomoc (netto).
IV. Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Kwestionariusz wywiadu środowiskowego.
Oświadczenie o stanie majątkowym.
W razie konieczności oświadczenie o uzyskaniu ( lub braku) jednorazowego dochodu w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
Wywiad z małżonkiem, zstępnymi lub wstępnymi o wysokości świadczonej przez nich pomocy na rzecz osoby ubiegającej się o przyznanie świadczenia.
Inne dokumenty o których mowa w art. 107 ust. 5 b ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Loga