Wtorek, 2024-04-16
BIP
Wydrukuj

Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

Podstawa prawna:

Wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania zwany dalej Programem został ustanowiony Uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10
grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na
lata 2014–2020 (M. P. z 2013 r. poz. 1024 i z 2014 r. poz. 671).

Program jest wsparciem finansowym gmin w zakresie realizacji zadań własnych o charakterze obowiązkowym określonych w art. 17 ust. 1 pkt 3 i pkt 14 ustawy z
dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163).

Ogólne informacje o zadaniu:

Głównym celem Programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, ze
szczególnym uwzględnieniem uczniów z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich oraz osób dorosłych, w szczególności osób
samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub niepełnosprawnych. Ponadto Program ma na celu poprawę stanu zdrowia dzieci i młodzieży oraz kształtowanie u nich
prawidłowych nawyków żywieniowych.

Zgodnie z częścią V załącznika do ww. Uchwały Rady Ministrów ze środków przekazywanych w ramach Programu gminy udzielają wsparcia osobom spełniającym
warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w szczególności:

– dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

– uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,

– osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Pomoc udzielana jest w formie:

– posiłku,

– świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności,

– świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Ponadto w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola
informuje ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ucznia lub dziecka o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku.
Przyznanie tej pomocy nie wymaga wydania decyzji administracyjnej pod warunkiem przyjęcia przez gminę odpowiedniego programu osłonowego, o którym mowa w
art. 17 ust. 2 pkt 4 ww. ustawy.

Kryteria i warunki udzielania świadczenia:

Osoby starające sie o ww. pomoc muszą spełniać kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o
pomocy społecznej, które wynosi od dnia 1 października 2015 r.:

dla osoby samotnej 951 zł miesięcznie,

dla osoby w rodzinie 771 zł miesięcznie.

Tryb załatwienia sprawy:

Decyzję administracyjną wydaje się w ciągu miesiąca. Termin wydania decyzji uzależniony jest od otrzymania uzupełnionego wniosku. Decyzja jest poprzedzona
przeprowadzonym przez pracownika socjalnego wywiadem środowiskowym, który przeprowadza się w ciągu 14 dni od wpłynięcia wniosku.

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji za pośrednictwem Dyrektora
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sanoku.

Wymagane dokumenty:

Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osoby lub rodziny ustala się na podstawie następujących dokumentów, po uprzednim złożeniu wniosku osoby
zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego bądź innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej, pracownika socjalnego:

 1. Dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.

 2. Dokumentów określających status cudzoziemca w Rzeczypospolitej Polskiej.

 3. Decyzji właściwego organu w sprawie renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego.

 4. Orzeczenia lekarza orzecznika o niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji, orzeczenia komisji lekarskiej.

 5. Orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

 6. Zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, zawierającego informacje o wysokości potrąconej zaliczki na
  podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez
  ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe.

 7. Zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie
  członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych (usług rolniczych), zawierającego informacje o potrąconej
  zaliczce na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części
  finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe.

 8. Zaświadczenia albo oświadczenia o okresie zatrudnienia, w tym o okresach, za które były opłacane składki na ubezpieczenia społeczne, oraz o
  okresach nieskładkowych.

 9. Dowodu otrzymania renty lub emerytury, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego.

 10. Zaświadczenia urzędu gminy albo oświadczenia o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych.

 11. Decyzji starosty o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną, utracie statusu osoby bezrobotnej, o przyznaniu, odmowie przyznania,
  wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych, świadczenia szkoleniowego, stypendium, dodatku
  aktywizacyjnego albo oświadczenia o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy.

 12. Zaświadczenia albo oświadczenia o zobowiązaniu do opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników.

 13. Zaświadczenia albo oświadczenia o zadeklarowanej podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność
  gospodarczą.

 14. Zaświadczenia albo oświadczenia, o których mowa w art. 8 ust. 7 i 8.

 15. Zaświadczenia albo oświadczenia o uzyskaniu dochodu, o którym mowa w art. 8 ust. 11 i 12.

 16. Decyzji organów przyznających świadczenia pieniężne.

 17. Oświadczenia o stanie majątkowym.

 18. Inne – w zależności od charakteru sprawy.

Loga