Sobota, 2024-05-25
BIP
Wydrukuj

PODSTAWOWE INFORMACJE O ŚWIADCZENIU „DOBRY START”

Dodano: 25-06-2018

 

 

 

Świadczenie ,,Dobry start” przysługuje raz w roku, w wysokości 300,00 zł na dziecko w rodzinie, dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny bez względu na dochód rodziny

W przypadku, gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu, sprawowaną w porównywalnych
i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia ,,Dobry start” ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty (150,00 zł) przysługującego świadczenia.

KOMU PRZYSŁUGUJE ŚWIADCZENIE „DOBRY START”?

Ważne!!!

Świadczenie ,,Dobry start” przysługuje dla dziecka lub osoby uczącej się w:

– szkole podstawowej, dotychczasowym gimnazjum

– szkole ponadpodstawowej i dotychczasowej szkole ponadgimnazjalnej

– szkole artystycznej, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki

– w innych placówkach edukacyjnych: w młodzieżowym ośrodku socjoterapii, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym oraz ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym

Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole. Nie obejmuje także studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych.

Świadczenie ,,Dobry start” nie podlega unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Oznacza to, że gmina ustala prawo do świadczenia dobry start samodzielnie i nie przekazuje wniosku do wojewody, nawet jeśli jeden z rodziców dziecka przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej – w państwie Unii Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii.

Świadczenie ,Dobry start” przysługuje

 • rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo – wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo – terapeutycznych – raz w roku na dziecko;
 • osobom uczącym się – raz w roku.

Świadczenie ,,Dobry start” przysługuje do ukończenia:

 • przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia;
 • przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności, a także w przypadku:
 • ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego
  w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia;
 • ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego
  w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy rok życiaw przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.
 • dziecka biorącego udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, świadczenie ,,Dobry start” przysługuje nie wcześniej niż od roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7. rok życia.

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

KIEDY RODZINA OTRZYMA ŚWIADCZENIE?

JAK I GDZIE MOŻNA ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

Wnioski o przyznanie prawa do świadczenia ,,Dobry start’’ można składać:

 • osobiście – w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sanoku – od poniedziałku do piątku
  w godzinach: od 8.00 do 15.30
 • przez Internet:

KIEDY ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

Uwaga! Złożenie wniosku o świadczenie „Dobry start” w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż do 30 września.

ŚWIADCZENIE „DOBRY START” NIE PRZYSŁUGUJE, JEŻELI:

 • dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie;
 • na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego.

Na dziecko umieszczone w pieczy zastępczej świadczenie ,,Dobry start’’ przysługuje wyłącznie odpowiednio rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych albo regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych.

W programie „Dobry start” obowiązuje uproszczona procedura. Przyznanie świadczenia nie wymaga wydania decyzji. Osoby ubiegające się o świadczenie otrzymają informację o jego przyznaniu na podany we wniosku adres e-mail, o ile we wniosku zostanie wskazany adres poczty elektronicznej, lub w MOPS Sanok. (bardzo prosimy o podawanie adresu e-mail).

Bardzo prosimy o sprawdzenie, czy adresatem wiadomości jest MOPS w Sanoku z adresu poczty elektronicznej    info@mops.sanok.pl

Jeśli jednak takiego adresu zabraknie, to informację o przyznaniu świadczenia będzie można odebrać osobiście. Co ważne, nieodebranie takiej informacji nie będzie wstrzymywało wypłaty świadczenia z programu „Dobry start”. Decyzje administracyjne będą wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń.

Drogą listową będą przesłane jedynie wezwanie o uzupełnienie braków we wniosku, decyzja o odmowie przyznania świadczenia „Dobry start” i rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego świadczenia.

Świadczenie z programu „Dobry start” jest zwolnione z podatku. Nie podlega egzekucji Komornik nie może więc zająć tych środków. Nie jest wliczane do dochodu przy ustaleniu prawa do innych świadczeń

Zachęcamy do odwiedzania stron internetowych:

https://www.mpips.gov.pl/DobryStart

https://www.mpips.gov.pl/bip/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/.

Przypominamy, że ujednolicono termin składania wniosków o świadczenie wychowawcze ,,Rodzina 500+”, świadczenia rodzinne oraz z funduszu alimentacyjnego.

Wnioski na nowy okres zasiłkowy 2018/2019 przyjmowane będą:

– od 1 lipca 2018 r. drogą elektroniczną,

– od 1 sierpnia 2018 r. w formie papierowej w siedzibie urzędu MOPS w Sanoku.

Ważne! Od 1 lipca rodziny mogą złożyć ONLINE wniosek o wszystkie świadczenia dla rodzin!

Wniosek o te świadczenia  można  złożyć  online  przez  portal  Ministerstwa  Rodziny,  Pracy i Polityki Społecznej: http://www.empatia.mrpips.gov.pl/

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:

13 4608048

13 4608055

Loga