Sobota, 2024-07-20
BIP
Wydrukuj

Domy pomocy społecznej

Dodano: 18-11-2015

Domy pomocy społecznej

Pomoc w postaci pobytu w domu pomocy społecznej skierowana jest do osób, które wymagają całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, a dla której pomoc nie może być zrealizowana w postaci usług opiekuńczych.

Domy pomocy społecznej dzielą się na:

– domy dla osób w podeszłym wieku

– domy dla osób przewlekle somatycznie chorych

– domy dla osób przewlekle psychicznie chorych

– domy dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie

– domy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie

– domy dla osób niepełnosprawnych fizycznie

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny w wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania, którego wysokość w zależności od tego czy dom ma zasięg gminny, powiatowy czy regionalny, ustalana jest przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starostę lub marszałka województwa.

 

Opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:

– mieszkaniec domu – do wysokości 70 proc. swojego dochodu

– małżonek, zstępni przed wstępnymi, w przypadku gdy dochód tych osób przekracza 300 proc. kryterium dochodowego, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300 proc. tego kryterium

– w przypadku niewywiązania się z wnoszenia opłat przez osoby wymienione powyżej, za pobyt w domu płaci zastępczo gmina. Gminie przysługuje prawo dochodzenia zwrotu poniesionych na ten cel wydatków.

 

Za pobyt w domu opieki społecznej opłaty wnoszą w kolejności:

– mieszkaniec domu

– małżonek, zstępni przed wstępnymi

– gmina, z której osoba została skierowana do domu opieki społecznej

W przypadku, gdy mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność, rodzina oraz gmina nie mają obowiązku wnoszenia opłat.

Loga