Poniedziałek, 2023-02-06
BIP
Wydrukuj

Dodatki energetyczne

Podstawa prawna


Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne

(Dz. U. z 2012r. poz. 1059 z późn. zm.).


Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2015 r. do dnia 30
kwietnia 2016 r.

(M. P. z 2015r. poz. 377).

Ogólne informacje o zadaniu/świadczeniu

Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw wprowadziła definicję odbiorcy wrażliwego, któremu od 1
stycznia 2014 r. przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny.

Kim jest odbiorca wrażliwy energii elektrycznej
? Zgodnie z ustawą – odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu

art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966 z poźn. zm.), która jest stroną umowy kompleksowej lub
umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Wysokość dodatku energetycznego:

Dodatek energetyczny będzie wynosił rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla
odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, ogłaszanej przez Prezesa URE.

Wysokość limitu o którym mowa wynosi:

1) 900 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną,

2) 1250 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób,

3) 1500 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

Wysokość dodatku energetycznego w okresie od 1 maja 2015 r. do 30 kwietnia 2016 r. wynosi:


1. 11,09 zł/m-c dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną.

2. 15,40 zł /m-c dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób.

3. 18,48 zł /m-c dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

Kryteria i warunki udzielania świadczenia (w tym kryteria dochodowe)

Osoba ubiegająca się o zryczałtowany dodatek energetyczny musi spełniać następujące warunki:

1. Na dzień składania wniosku o zryczałtowany dodatek energetyczny ma przyznany decyzją dodatek mieszkaniowy.

2. Jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorcą energetycznym.

3. Zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Tryb załatwienia sprawy

Wniosek o zryczałtowany dodatek energetyczny należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sanoku w Dziale Dodatków Mieszkaniowych w pokoju nr 8.
Druki wniosku są dostępne w Dziale Dodatków Mieszkaniowych (pok. 8) oraz do pobrania poniżej.

Dodatek energetyczny wypłacany jest w terminie do dnia 10 każdego miesiąca z góry,

z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.

Dodatek energetyczny może być wypłacony:

  1. w kasie Urzędu Miasta Sanoka, ul. Rynek 1,

  2. na rachunek bankowy osoby wnioskującej.

Wymagane dokumenty przy składaniu wniosku o świadczenie

Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego, do którego należy dołączyć kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z
przedsiębiorstwem energetycznym (oryginał do wglądu), zaświadczenie bankowe lub inny dokument potwierdzający numer rachunku bankowego wnioskodawcy.


UWAGA! Stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej musi być osoba, która ma przyznany dodatek mieszkaniowy, a nie inny członek
rodziny.

Loga