Sobota, 2024-05-25
BIP
Wydrukuj

Czas na aktywność … Zaproszenie do składania ofert – prowadzenie grup; terapia psychologiczna

Dodano: 07-10-2014

Zaproszenie do składania ofert


I. Zamawiający:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sanoku ul. Zamkowa 30

38-500 Sanok.

Tel./fax. 13 46 080 30

II. Osoby uprawnione do kontaktu i udzielania wyjaśnień:

Leszek Faluszczak – Kierownik projektu – tel. 134608041

Katarzyna Jurczak – Specjalista ds. dokumentów finansowych projektu – tel. 134608044

III. Tryb udzielenie zamówienia:
Zamówienie jest udzielane zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. Z 2013 roku poz
907 z póżn.zm) na podstawie obowiązującego regulaminu.


Zamówienie w całości jest finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu systemowego”Czas na Aktywność w gminie miejskiej Sanok”

IV. Opis przedmiotu zamówienia:

1.
Przedmiotem zamówienia jest:

1.1 Prowadzenie grup samopomocowych i grup wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie

-Grupy wsparcia dla osób w ramach Programu Aktywności Lokalnej

dla osób doświadczonych przemocą w rodzinie

1 grupa dla 5 osób po 12 spotkań (jedno spotkanie wynosi 120 min)

1.2
Terapia psychologiczna/rodzinna prowadzona przez psychoterapeutów
3 osoby po 12 spotkań dla każdego Uczestnika projektu
(jedno spotkanie wynosi 60 min)

Terapia prowadzona będzie indywidualnie dla danej osoby lub rodziny

W załączeniu pełna informacja:

Loga