Sobota, 2021-10-16
BIP

Aktualności

Ostatnie dni spisu powszechnego

Dodano: 24-09-2021

Wizualizacja kart w mObywatel w zakładce „Moi bliscy”

Dodano: 26-08-2021

Szanowni Państwo,

W związku z pojawiającymi się pytaniami dot. braku dostępu w KDR w aplikacji mObywatel do zakładki „Moi bliscy”, uprzejmie informujemy, że aby była możliwa wizualizacja kart pozostałych członków rodziny, np. aby rodzice mogli w aplikacji wyświetlać karty dzieci, konieczne jest dodanie informacji nt. wizualizacji kart dla danego członka rodziny w systemie SI KDR. Procedura jest identyczna jak przy zamkniętej aplikacji mKDR. Umożliwienie wyświetlania kart w zakładce „Moi bliscy” następuje w drodze wniosku (obecnie w części III wniosku lub poprzez złożenie załącznika ZKDR-04). Ustawa o KDR nie określa w jaki sposób należy postąpić w przypadku, w którym obywatel posiada już KDR i chciałby mieć możliwość wyświetlania w aplikacji karty członków rodziny. To we właściwości organu właściwego (gminy) pozostaje decyzja co do sposobu realizacji zapotrzebowania na wizualizacje kart.

Nowy okres zasiłkowy 2021/2022

Dodano: 18-08-2021
Przypominamy, że od 1 sierpnia można składać wnioski na Świadczenia Rodzinne oraz Fundusz Alimentacyjny na nowy okres zasiłkowy 2021/2022.
Wnioski na nowy okres zasiłkowy 2021/2022 można składać droga elektroniczną za pośrednictwem:
• portalu EMPATIA prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup
• systemu teleinformatycznego udostępnianego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych: https://www.zus.pl/portal/logowanie.npi
• Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e-PUAP): /mopssanok/SkrytkaESP/
Wnioski można również wysyłać pocztą tradycyjną lub składać osobiście w siedzibie MOPS Sanok (uzupełnione wnioski należy wrzucić do skrzynki znajdującej się w pomieszczeniu do wypełniania winsoków).
Prosimy równocześnie o dołożenie wszelkich starań, aby składane wnioski były wypełnione prawidłowo i zawierały wszystkie wymagane dane określone w formularzach (w szczególności prosimy o podanie numeru konta, aktualnego adresu zamieszkania wnioskodawcy, które powinno być na terenie Gminy Miasta Sanoka, prawidłowego roku szkolnego 2021/2022 oraz przyszłego 2022/2023, pełnego składu rodziny łącznie z wnioskodawcą.) Prosimy o zaznaczenie we wniosku, czy rodzina w 2020 r. osiągała dochody nieopodatkowane, dochody z gospodarstwa rolnego lub z działalności gospodarczej pozarolniczej oraz czy w roku kalendarzowym 2020 lub po tym roku nastąpiła utrata i uzyskanie dochodu, a w przypadku osób, których członek rodziny przebywa poza granicami Polski – wypełnienie tabeli zawierającej informację o członku rodziny przebywającym za granicą.
W linku poniżej znajda Państwo aktualne wzory wniosków:

Zmiany w Dodatkach Mieszkaniowych

Dodano: 01-07-2021

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Pomoc ta przysługuje w przypadkach określonych przepisami.

Dodatek mieszkaniowy jest przyznawany na okres sześciu miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Jest on wypłacany do dziesiątego dnia każdego miesiąca z góry – zarządcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny.

ZMIANY OD 1 LIPCA 2021 r.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza:

  • 30% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej obowiązującego w dniu złożenia wniosku
    w gospodarstwie wieloosobowym,
  • 40% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej obowiązującego w dniu złożenia wniosku w gospodarstwie jednoosobowym.

Kwota przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej – 5.167,47 zł

gospodarstwo jednoosobowe – 40%, tj. 2.066,99 zł

gospodarstwo wieloosobowe – 30 %, tj. 1.550,24 zł

[…]

Komunikat w sprawie obsługi interesantów w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sanoku

Dodano: 30-06-2021

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sanoku informuje, że od 1 lipca 2021 r. Ośrodek będzie otwarty dla interesantów. Co do zasady, pozostaje konieczność wcześniejszego umówienia wizyty drogą telefoniczną. Po umówieniu wizyty i przyjściu do Ośrodka, należy zadzwonić domofonem i podać imię
i nazwisko pracownika, z którym byliśmy umówieni, wówczas pracownik zejdzie i zaprowadzi
do wyznaczonego punktu obsługi petenta.  Informujemy również, że cały czas do Państwa dyspozycji będzie punkt składania wniosków, gdzie można wypełnić wniosek i go złożyć. Punkt ten sprawdził się podczas rozpoczęcia okresu zasiłkowego 2021/2022 w świadczeniach wychowawczych.

[…]

500+ – ostatnia szansa na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze z wyrównaniem od czerwca

Dodano: 30-06-2021

Przypominamy, że tylko złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze do końca czerwca gwarantuje, że zostanie wypłacone bez przerwy.

Jeżeli osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do końca czerwca, ustalenie oraz wypłata przyznanego świadczenia z wyrównaniem od czerwca nastąpi nie później niż do 31 sierpnia. Pieniądze na dziecko nie przepadną, tylko przyjdą z opóźnieniem. Złożenie wniosku później spowoduje, że część środków nie zostanie wypłacona. Jeśli nastąpi to dopiero w lipcu, wsparcie będzie wyrównane od 1 lipca.

300+ „po nowemu”. Nabór wniosków w lipcu.

Dodano: 22-06-2021

W dniu 15 czerwca 2021 r. Rada Ministrów przyjęła projekt rozporządzenia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, który zmienia zasady naboru wniosków do programu „Dobry Start” na rok szkolny 2021/2022.

Składanie wniosków będzie odbywać się wyłącznie w formie elektronicznej (nie jak dotychczas drogą tradycyjna i elektroniczną). Obsługą procesu od teraz zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zmian nie odczują te osoby, które do tej pory składały wnioski o świadczenie poprzez bankowość elektroniczną, PUE ZUS oraz system Empatia. Z ich perspektywy składanie wniosków odbędzie się dokładnie w takim samym trybie.

Kolejne wnioski należy składać do 30 listopada.

 

mKDR w mObywatel

Dodano: 15-06-2021

Karta Dużej Rodziny to popularny system zniżek i uprawnień dla rodzin „3+” – zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej.

mKDR w mObywatelu

Karta Dużej Rodziny w mObywatelu – inaczej mKDR – dostępna jest dla każdej dorosłej osoby (rodzina „3+”), która ma ważny polski dowód osobisty, lub dla każdego dziecka (rodzina „3+”), które posiada mLegitymację szkolną. Osoby, które nie posiadają polskiego dowodu osobistego mogą korzystaż z KDR w tradycyjnej formie – w postaci fizycznej karty.

Dzięki Karcie osoby z rodzin wielodzietnych mogą korzystać m.in. z ustawowych zniżek:

  • na przejazdy kolejowe – rodzice lub małżonkowie rodziców – 37 proc., na bilety jednorazowe oraz 49 proc. na miesięczne;
  • zniżek w opłatach paszportowych – 75 proc. w przypadku dzieci i 50 proc. w przypadku rodziców i małżonków rodziców;
  • darmowego wstępu do parków narodowych;

To także bogata oferta Partnerów Karty Dużej Rodziny z różnych branż – od sklepów dla dzieci, przez sklepy z odzieżą, obuwiem, księgarnie, hipermarkety, sklepy elektroniczne, jubilerskie, ośrodki wypoczynkowe, kina, baseny, centra rozrywki… i wiele, wiele innych.

Poniżej link, pod którym znajdą Państwo wszystkie informacje:

https://www.gov.pl/web/mobywatel/karta-duzej-rodziny-mkdr

500+ – okres zasiłkowy 2019/2021

Dodano: 10-06-2021
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sanoku informuje, że od 1 czerwca wnioski na tzw. „stary okres zasiłkowy” 2019/2021 przyjmowane są tylko w formie papierowej, nie ma możliwość złożenia wniosku elektronicznie. Wnioski na „nowy okres zasiłkowy” 2021/2022 przyjmowane są w dalszym ciągu w formie elektronicznej i papierowej. 

Wnioski na stary okres zasiłkowy mogą składać jeszcze osoby, którym przed 1 czerwca urodziło się dziecko, objęli opieką lub przysposobili dziecko, a którzy nie złożyli do tej pory wniosku na okres zasiłkowy 2019/2021. Zgodnie z art. 18 ust. 2a ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci:

Jeżeli w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, prawo to ustala się od miesiąca odpowiednio urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka do końca okresu, o którym mowa w ust. 1. W przypadku złożenia wniosku po tym terminie, prawo do świadczenia wychowawczego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu, o którym mowa w ust. 1.

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021.

Dodano: 17-05-2021

Logo Fundusz solidarnościowy

Sanok, 17.05.2021 r.

D.4211.7.2021

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sanoku
ogłasza nabór osób chętnych do wzięcia udziału w Programie

„ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”- edycja 2021.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” dedykowany jest osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagający usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

[…]

Loga