Poniedziałek, 2022-11-28
BIP

Aktualności

Dzień Pracownika Socjalnego

Dodano: 21-11-2022
Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego,
Dyrektor, Zastępca Dyrektora, Kierownicy MOPS w Sanoku, pragną złożyć wszystkim Pracownikom serdeczne życzenia, a także wyrazy uznania za zaangażowanie, trud i wysiłek oraz wyzwania z jakimi się spotykacie każdego dnia.
Niesiona pomoc jest piękną, ale też ciężką pracą.
Wymaga towarzyszenia cierpiącym, podejmowania trudnych decyzji, wykazywania się szeroką wiedzą
i umiejętnościami.
Jest to szlachetna i ofiarna służba.
Życzymy, aby niesienie pomocy drugiemu człowiekowi, przynosiło Wam radość i satysfakcję.
Niech praca daje Wam jak najwięcej spełnienia, ludzkiej wdzięczności oraz pomyślności w życiu osobistym.

Zmiany w Dodatku Węglowym

Dodano: 18-11-2022

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sanoku informuje, iż w wyniku nowelizacji ustawy o dodatku węglowym zmianie uległy zasady ubiegania się o dodatek węglowy.

Ograniczenie zasady „jeden adres, jeden dodatek”

Na podstawie nowego art. 2 ust. 3c ustawy o dodatku węglowym nie stosuje się zasady „jeden dodatek węglowy na jeden adres” w przypadku, gdy:

  1. pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe i
  1. w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem w odrębnych lokalach.

Brak możliwości podzielenia jednego adresu na dwa adresy do 30 listopada 2022 r. oznacza, że zasada „jeden adres, jeden dodatek” zostaje ograniczona.

Gospodarstwu domowemu, które zajmuje lokal, dla którego nie było możliwe ustalenie odrębnego adresu, wójt, burmistrz albo prezydent miasta przyznaje dodatek węglowy w drodze decyzji administracyjnej.

[…]

Nowy program pomocy pieniężnej dla uchodźców

Dodano: 16-11-2022

Biuro UNHCR w Rzeszowie uruchomiło nowy program pomocy pieniężnej dla uchodźców znajdujących się w trudnej sytuacji na terenie województwa podkarpackiego.

Aby uchodźcy byli brani pod uwagę przy przyznawaniu pomocy pieniężnej, referowane osoby muszą spełnić wszystkie trzy poziomy kryteriów. W skrócie, kryteria otrzymania pomocy pieniężnej od UNHCR to:

1.      Uchodźcy, którzy wyjechali z Ukrainy po 24 lutego 2022 roku (np. posiadają PESEL UKR).

2.      Uchodźcy szczególnie podatni na zagrożenia (na przykład uchodźcy starsi niż 60 lat, kobiety w ciąży, uchodźcy z niepełnosprawnością lub poważną chorobą).

3.      Uchodźcy w trudnej sytuacji ekonomicznej (na przykład bezrobotni lub bez dochodu).

[…]

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2023

Dodano: 07-11-2022
Gmina Miasta Sanoka informuje, iż Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków w ramach Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” na rok 2023.
Gmina Miasta Sanoka wnioskuje o przyznanie środków na realizację ww. Programu.
Celem Programu jest:
✔️wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób z niepełnosprawnością, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne oraz dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności;
✔️ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby z niepełnosprawnością do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia;
✔️możliwość skorzystania z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych aktywności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym;
✔️ przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami;
✔️umożliwienie uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych.

OPIEKA WYTCHNIENIOWA – EDYCJA 2023

Dodano: 03-11-2022
Gmina Miasta Sanoka informuje, iż Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” na rok 2023.
Gmina Miasta Sanoka wnioskuje o przyznanie środków na realizację ww. Programu.
Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.), poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

INFORMACJA DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SANOKU

Dodano: 24-10-2022

INFORMACJA
DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SANOKU

o koniecznym przedłużeniu terminu do załatwienia sprawy w zakresie złożonych wniosków
o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

Gmina Miasta Sanoka, pomimo złożenia stosownego zapotrzebowania do Wojewody Podkarpackiego, nie otrzymała do chwili obecnej środków na obsługę i wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.
Z tego powodu dokonywanie wypłat dodatku  nie jest możliwe, w terminie miesiąca od złożenia wniosku.

Przewidywany termin rozpatrzenia i wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła nastąpi po otrzymaniu ww. środków finansowych, nie później niż do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.

Wydanie informacji oraz wypłata dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu środków na realizację zadania oraz przyjęciu ich do planu finansowego.

 

 

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

Dodano: 26-09-2022
Informujemy Państwa, że dodatek dla gospodarstw domowych wypłacany jest dla korzystających TYLKO z poniżej wymienionych źródeł ciepła. ❗️❗️❗️
Za gaz skroplony LPG  rozumie się mieszaninę gazów: propanu i butanu. Możliwość uzyskania dodatku dla gazu skroplonego obejmuje wyłącznie gaz ze zbiornika gazu skroplonego LPG używanego dla celów grzewczych w kotle gazowym zasilanym tym gazem. ❗️❗️❗️
Dodatkiem nie są objęte w szczególności: gaz ziemny dystrybuowany siecią gazową (tzw. gaz sieciowy) oraz gaz LPG z tzw. butli gazowej. ❗️❗️❗️
Dodatek dla gospodarstw domowych…
Art. 24
1. Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:
1) kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo
2) kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo
3) kocioł olejowy
– zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576 i 1967), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

INFORMACJA O ISTOTNYCH ZMIANACH W USTAWIE O DODATKU WĘGLOWYM

Dodano: 20-09-2022

 

Opublikowana w dniu 19 września 2022 roku ustawa z dnia 15 września 2022 r.

o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw wprowadziła istotne zmiany w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym:

Art. 50. W ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2:

  1. a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane, paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.”,

[…]

DODATEK WĘGLOWY

Dodano: 19-09-2022

INFORMACJA
DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SANOKU

o koniecznym przedłużeniu terminu do załatwienia sprawy w zakresie złożonych wniosków
o wypłatę dodatku węglowego

Gmina Miasta Sanoka, pomimo złożenia stosownego zapotrzebowania do Wojewody Podkarpackiego, nie otrzymała do chwili obecnej środków na obsługę i wypłatę dodatku węglowego.
Z tego powodu dokonywanie wypłat dodatku węglowego nie jest możliwe, w terminie miesiąca od złożenia wniosku.

Przewidywany termin rozpatrzenia i wypłaty dodatku węglowego nastąpi po otrzymaniu ww. środków finansowych, nie później niż do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę. Informacje zawarte w przedłożonych wnioskach wymagają niejednokrotnie szczegółowej weryfikacji, wynikającej z nowelizacji ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1692).

Wydanie informacji oraz wypłata dodatków węglowych nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu środków na realizację zadania oraz przyjęciu ich do planu finansowego.

 

CO TO ZNACZY GŁÓWNE ŹRÓDŁO OGRZEWANIA?

Dodano: 26-08-2022
W deklaracji składanej do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB) należało wskazać wszystkie źródła ogrzewania jakie znajdują się w budynku. Natomiast we wniosku o dodatek węglowy trzeba wskazać tylko jedno, główne źródło ogrzewania na węgiel lub pochodne węgla. To wnioskodawca decyduje, które źródło ciepła jest główne. Dodatek węglowy przysługuje na tylko na jedno źródło ciepła: kocioł na paliwo stałe, koza, kominek, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy, zasilane paliwami stałymi.

Źródło:

Loga