Wtorek, 2024-04-16
BIP
Wydrukuj

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021.

Dodano: 17-05-2021

DOFINANSOWANIE

375 691,50 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ

375 691,50 zł

Sanok, 17.05.2021 r.

D.4211.7.2021

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sanoku
ogłasza nabór osób chętnych do wzięcia udziału w Programie

„ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”- edycja 2021.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” dedykowany jest osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagający usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Kluczowym celem programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych w:

– możliwości skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym;

– ograniczeniu skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia;

– przeciwdziałaniu dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych.

Niepełnosprawni uczestnicy Programu będą mieli możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy:

– załatwianiu spraw urzędowych,

– wyjściu, powrocie i dojeździe w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);

– czynnym uczestnictwie w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych i sportowych,

– zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,

– korzystaniu z dóbr kultury (np. muzea, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);

– nawiązywaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,

– wykonywaniu czynności dnia codziennego.

W związku z powyższym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sanoku poszukuje 16 osób (12 osób ze stopniem znacznym, 4 osoby ze stopniem umiarkowanym), które wymagają wsparcia w ramach ww. Programu.

Osoby zainteresowane, które chciałyby wziąć udział w programie AOON – edycja 2021 proszone są o wypełnienie karty zgłoszenia – stanowiącej załącznik nr 8 do Programu wraz z klauzulą informacyjną.

Wyżej wymienione dokumenty należy dostarczyć do dnia 21 maja 2021 roku do

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sanoku, ul. Zaułek Dobrego Wojaka Szwejka 4,
38-500 Sanok

O zakwalifikowaniu do udziału w programie decyduje:

  1. Kolejność zgłoszeń;

  1. Analiza wniosków w kontekście sytuacji osoby niepełnosprawnej, tj. skali niepełnosprawności oraz konieczności zapewnienia wsparcia asystenta i osiągnięcie celu Programu.

Załączniki:

MOPS_Sanok_AOON_ogloszenie_o_naborze_17052021.pdf

MOPS_Sanok_zal_1_do_ogloszenia_AOON_17052021. doc

MOPS_Sanok_AOON_klauzula_informacyjna_17052021.pdf

 

Loga