Niedziela, 2021-11-28
BIP

Aktualności

Dzień Pracownika Socjalnego

Dodano: 22-11-2021

Projekt socjalny „Wsparcie Swego od Swojego”

Dodano: 05-11-2021

Projekt socjalny „Wsparcie Swego od Swojego”
realizowany przez
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sanoku

Pomysł utworzenia projektu zrodził się z potrzeby serca, aby wesprzeć tych, którzy  na co dzień nie mogą liczyć na pomoc ze strony Państwa. Chcemy zrobić coś dla ludzi którzy nie proszą, a potrzebują i stworzyć we współpracy z portalem KORSO Sanockie oraz lokalnymi szkołami pomoc rzeczową.  Akcja nosi nazwę  „Wsparcie Swego od Swojego”.

Wybraliśmy grupę seniorów, która utrzymuje się z niskich emerytur, rent czy zasiłków z pomocy społecznej. My, pracownicy socjalni, którzy mamy stały kontakt z seniorami odwiedzając ich
w miejscach zamieszkania, widzimy w jak bardzo skrajnych warunkach żyją.

[…]

Wizualizacja kart w mObywatel w zakładce „Moi bliscy”

Dodano: 26-08-2021

Szanowni Państwo,

W związku z pojawiającymi się pytaniami dot. braku dostępu w KDR w aplikacji mObywatel do zakładki „Moi bliscy”, uprzejmie informujemy, że aby była możliwa wizualizacja kart pozostałych członków rodziny, np. aby rodzice mogli w aplikacji wyświetlać karty dzieci, konieczne jest dodanie informacji nt. wizualizacji kart dla danego członka rodziny w systemie SI KDR. Procedura jest identyczna jak przy zamkniętej aplikacji mKDR. Umożliwienie wyświetlania kart w zakładce „Moi bliscy” następuje w drodze wniosku (obecnie w części III wniosku lub poprzez złożenie załącznika ZKDR-04). Ustawa o KDR nie określa w jaki sposób należy postąpić w przypadku, w którym obywatel posiada już KDR i chciałby mieć możliwość wyświetlania w aplikacji karty członków rodziny. To we właściwości organu właściwego (gminy) pozostaje decyzja co do sposobu realizacji zapotrzebowania na wizualizacje kart.

Nowy okres zasiłkowy 2021/2022

Dodano: 18-08-2021
Przypominamy, że od 1 sierpnia można składać wnioski na Świadczenia Rodzinne oraz Fundusz Alimentacyjny na nowy okres zasiłkowy 2021/2022.
Wnioski na nowy okres zasiłkowy 2021/2022 można składać droga elektroniczną za pośrednictwem:
• portalu EMPATIA prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup
• systemu teleinformatycznego udostępnianego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych: https://www.zus.pl/portal/logowanie.npi
• Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e-PUAP): /mopssanok/SkrytkaESP/
Wnioski można również wysyłać pocztą tradycyjną lub składać osobiście w siedzibie MOPS Sanok (uzupełnione wnioski należy wrzucić do skrzynki znajdującej się w pomieszczeniu do wypełniania winsoków).
Prosimy równocześnie o dołożenie wszelkich starań, aby składane wnioski były wypełnione prawidłowo i zawierały wszystkie wymagane dane określone w formularzach (w szczególności prosimy o podanie numeru konta, aktualnego adresu zamieszkania wnioskodawcy, które powinno być na terenie Gminy Miasta Sanoka, prawidłowego roku szkolnego 2021/2022 oraz przyszłego 2022/2023, pełnego składu rodziny łącznie z wnioskodawcą.) Prosimy o zaznaczenie we wniosku, czy rodzina w 2020 r. osiągała dochody nieopodatkowane, dochody z gospodarstwa rolnego lub z działalności gospodarczej pozarolniczej oraz czy w roku kalendarzowym 2020 lub po tym roku nastąpiła utrata i uzyskanie dochodu, a w przypadku osób, których członek rodziny przebywa poza granicami Polski – wypełnienie tabeli zawierającej informację o członku rodziny przebywającym za granicą.
W linku poniżej znajda Państwo aktualne wzory wniosków:

Zmiany w Dodatkach Mieszkaniowych

Dodano: 01-07-2021

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Pomoc ta przysługuje w przypadkach określonych przepisami.

Dodatek mieszkaniowy jest przyznawany na okres sześciu miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Jest on wypłacany do dziesiątego dnia każdego miesiąca z góry – zarządcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny.

ZMIANY OD 1 LIPCA 2021 r.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza:

 • 30% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej obowiązującego w dniu złożenia wniosku
  w gospodarstwie wieloosobowym,
 • 40% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej obowiązującego w dniu złożenia wniosku w gospodarstwie jednoosobowym.

Kwota przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej – 5.167,47 zł

gospodarstwo jednoosobowe – 40%, tj. 2.066,99 zł

gospodarstwo wieloosobowe – 30 %, tj. 1.550,24 zł

[…]

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2021

Dodano: 30-06-2021

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sanoku realizuje Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 finansowany ze środków Państwowego Funduszu Celowego pn. Fundusz Solidarnościowy w ramach resortowego programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Głównym celem Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

 • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
 • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

 Program ma zapewniać:

 • możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym,
 • ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia,
 • przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych,
 • zwiększenie wsparcia świadczonego przez asystentów ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (ASPE) w zakresie wsparcia niepełnosprawnych uczniów, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

Uczestnicy Programu będą mieli możliwość skorzystania z pomocy asystenta miedzy innymi przy:

 • wyjściu, powrocie i dojeździe do wskazanych przez uczestnika miejsc,
 • czynnym uczestnictwie w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych i sportowych,
 • wykonywaniu codziennych czynności,
 • załatwianiu spraw urzędowych,
 • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami.

Limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Programu wynosi nie więcej niż 60 godzin miesięcznie, natomiast limit godzin usług asystenta na 1 dziecko niepełnosprawne z ww. wskazaniami, a w przypadku opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych legitymujących się znacznym stopniem niepełnosprawności, którego rodzice lub osoby spokrewnione pobierają świadczenie pielęgnacyjne (tj. zrezygnowali ze świadczenia pracy) wynosi nie więcej niż 30 godzin miesięcznie.

Program umożliwia osobie niepełnosprawnej uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności oraz poprzez wsparcie w czynnościach dnia codziennego aktywność zawodową. Wpływa na uniezależnienie się osób niepełnosprawnych od rodziny.

Program zapewnia osobom z niepełnosprawnościami sensorycznymi szansę na równy dostęp do informacji i komunikacji oraz do usług opieki zdrowotnej. Dzięki wsparciu asystenta, osoby z niepełnosprawnością intelektualną mają zwiększone szanse na włączenie i rehabilitację społeczną.

Korzystanie z usług asystenta osobistego przeciwdziała także wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu członków rodziny (głównie matek), stawiając im możliwość aktywności zawodowej czy pełniejszego uczestnictwa w życiu społecznym.

500+ – ostatnia szansa na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze z wyrównaniem od czerwca

Dodano: 30-06-2021

Przypominamy, że tylko złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze do końca czerwca gwarantuje, że zostanie wypłacone bez przerwy.

Jeżeli osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do końca czerwca, ustalenie oraz wypłata przyznanego świadczenia z wyrównaniem od czerwca nastąpi nie później niż do 31 sierpnia. Pieniądze na dziecko nie przepadną, tylko przyjdą z opóźnieniem. Złożenie wniosku później spowoduje, że część środków nie zostanie wypłacona. Jeśli nastąpi to dopiero w lipcu, wsparcie będzie wyrównane od 1 lipca.

300+ „po nowemu”. Nabór wniosków w lipcu.

Dodano: 22-06-2021

W dniu 15 czerwca 2021 r. Rada Ministrów przyjęła projekt rozporządzenia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, który zmienia zasady naboru wniosków do programu „Dobry Start” na rok szkolny 2021/2022.

Składanie wniosków będzie odbywać się wyłącznie w formie elektronicznej (nie jak dotychczas drogą tradycyjna i elektroniczną). Obsługą procesu od teraz zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zmian nie odczują te osoby, które do tej pory składały wnioski o świadczenie poprzez bankowość elektroniczną, PUE ZUS oraz system Empatia. Z ich perspektywy składanie wniosków odbędzie się dokładnie w takim samym trybie.

Kolejne wnioski należy składać do 30 listopada.

 

mKDR w mObywatel

Dodano: 15-06-2021

Karta Dużej Rodziny to popularny system zniżek i uprawnień dla rodzin „3+” – zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej.

mKDR w mObywatelu

Karta Dużej Rodziny w mObywatelu – inaczej mKDR – dostępna jest dla każdej dorosłej osoby (rodzina „3+”), która ma ważny polski dowód osobisty, lub dla każdego dziecka (rodzina „3+”), które posiada mLegitymację szkolną. Osoby, które nie posiadają polskiego dowodu osobistego mogą korzystaż z KDR w tradycyjnej formie – w postaci fizycznej karty.

Dzięki Karcie osoby z rodzin wielodzietnych mogą korzystać m.in. z ustawowych zniżek:

 • na przejazdy kolejowe – rodzice lub małżonkowie rodziców – 37 proc., na bilety jednorazowe oraz 49 proc. na miesięczne;
 • zniżek w opłatach paszportowych – 75 proc. w przypadku dzieci i 50 proc. w przypadku rodziców i małżonków rodziców;
 • darmowego wstępu do parków narodowych;

To także bogata oferta Partnerów Karty Dużej Rodziny z różnych branż – od sklepów dla dzieci, przez sklepy z odzieżą, obuwiem, księgarnie, hipermarkety, sklepy elektroniczne, jubilerskie, ośrodki wypoczynkowe, kina, baseny, centra rozrywki… i wiele, wiele innych.

Poniżej link, pod którym znajdą Państwo wszystkie informacje:

https://www.gov.pl/web/mobywatel/karta-duzej-rodziny-mkdr

500+ – okres zasiłkowy 2019/2021

Dodano: 10-06-2021
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sanoku informuje, że od 1 czerwca wnioski na tzw. „stary okres zasiłkowy” 2019/2021 przyjmowane są tylko w formie papierowej, nie ma możliwość złożenia wniosku elektronicznie. Wnioski na „nowy okres zasiłkowy” 2021/2022 przyjmowane są w dalszym ciągu w formie elektronicznej i papierowej. 

Wnioski na stary okres zasiłkowy mogą składać jeszcze osoby, którym przed 1 czerwca urodziło się dziecko, objęli opieką lub przysposobili dziecko, a którzy nie złożyli do tej pory wniosku na okres zasiłkowy 2019/2021. Zgodnie z art. 18 ust. 2a ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci:

Jeżeli w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, prawo to ustala się od miesiąca odpowiednio urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka do końca okresu, o którym mowa w ust. 1. W przypadku złożenia wniosku po tym terminie, prawo do świadczenia wychowawczego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu, o którym mowa w ust. 1.

Loga