Niedziela, 2017-12-17
BIP
Wydrukuj

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 27.02.2013 r. poz. 267 ze. zm.)

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (t .j. Dz. U. z 22.01.2015r. poz. 114 ze zm.).

 • Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1548).

 • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 3.01.2013 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne
  (Dz.U.03.01.2013 r. poz. 3).

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 07.08.2015r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę
  ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna.(dz. U. z
  27.08.2015 r.).

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 maja 2006 roku w sprawie trybu przekazywania środków finansowych na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz
  sposobu sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych (Dz. U. Nr 95, poz. 661).

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 14.09.2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia
  dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką.(Dz.U. Nr 183poz.1234).

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka

 2. Do wniosku o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka należy dołączyć odpowiednio:

 1. kopię dokumentu (ze zdjęciem) potwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o wypłatę świadczenia (oryginał do wglądu),

 2. kopię skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka lub inny dokument stwierdzający wiek dziecka (oryginał do wglądu),

 3. dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny ,

 4. kopię karty pobytu w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uprawnionego do ubiegania się o świadczenie
  (oryginał do wglądu),

 5. kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację albo skrócony akt zgonu małżonka lub rodzica dziecka – w
  przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko (oryginał do wglądu),

 6. kopię odpisu prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu
  sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka (oryginał do wglądu),

 7. kopię orzeczenia sądu o powołaniu opiekuna prawnego dziecka (oryginał do wglądu),

 8. zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną, potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczna nie później niż od 10
  tygodnia ciąży do porodu (załącznik nr 2, określa wzór zaświadczenia),

 9. inne dokumenty, w tym oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.

Miejsce złożenia i odbioru:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sanoku 38-500 Sanok, ul. Zamkowa 30

Termin odpowiedzi:

 1. Prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka ustala się od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi
  dokumentami.

 2. Postępowanie w sprawie przyznania świadczeń kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku i
  skompletowania dokumentów.

 3. W przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku podmiot realizujący świadczenia wzywa pisemnie osobę ubiegającą się o świadczenia do
  poprawienia lub uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku
  bez rozpatrzenia.

 4. W przypadku gdy osoba złoży wniosek bez wymaganych dokumentów, podmiot realizujący świadczenia przyjmuje wniosek i wyznacza termin nie krótszy niż
  14 dni i nie dłuższy niż 30 dni na uzupełnienie brakujących dokumentów. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez
  rozpatrzenia.

 5. W przypadku gdy przyczyna niedostarczenia wymaganego dokumentu przez osobę składającą wniosek jest niewydanie dokumentu przez właściwą instytucję w
  ustawowo określonym, w odrębnych przepisach, terminie oraz osoba może to udokumentować świadczenia przysługują począwszy od miesiąca, w którym
  wniosek został złożony.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji administracyjne wydanej przez Urząd przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie 38-400 Krosno ul.
Bieszczadzka nr.1 za pośrednictwem organu , który wydał decyzję, w terminie 14 dni od doręczenia decyzji. Odwołanie nie podlega opłatom.

Uwagi:

 1. Kopię dokumentów niezbędnych do przyznania świadczeń rodzinnych uwierzytelnia pracownik MOPS w Sanoku , notariusz lub instytucja, która dokument
  wydała.

 2. Postępowanie w sprawie o przyznanie świadczeń rodzinnych na wniosek osoby, która nie ma miejsca zamieszkania, wszczyna właściwy organ gminy lub
  miasta właściwy ze względu na miejsce jej czasowego pobytu. Do wniosku dołącza się dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie lub
  potwierdzenie zamieszkania w miejscu pobytu.

 3. Przyznanie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się żywego dziecka od dnia 1 stycznia 2013 r. jest uzależnione od kryterium
  dochodowego. Jednorazowa zapomoga przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza miesięcznie kwoty 1922,00 zł.

 4. Świadczenie to, podobnie jak wszystkie świadczenia rodzinne jest wolne od podatku dochodowego.

 5. Zapomoga przysługuje:

 1. matce lub ojcu dziecka,

 2. opiekunowi prawnemu dziecka,

 3. opiekunowi faktycznemu dziecka (oznacza to osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o
  przysposobienie dziecka).

 1. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje jednorazowo w wysokości 1000 zł na jedno dziecko.


 2. W przypadku wystąpienia o przysposobienie więcej niż jednego dziecka lub urodzenia więcej niż jednego dziecka podczas jednego porodu zapomoga
  przysługuje na każde dziecko.

 3. Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka.

 4. W przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego wniosek składa się w terminie 12
  miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobieniem, nie później niż do ukończenia przez dziecko 18-do roku życia.

 5. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania.

 6. Jednorazowa zapomoga nie przysługuje, jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, chyba że przepisy o
  koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Wymagane załączniki:

 1. Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.

 2. Zaświadczenie lekarskie lub wystawione przez położną, potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczna nie później niż od 10 tygodnia ciąży
  do porodu.

 3. Dokumenty potwierdzające wysokość dochodu rodziny.

Wzór wniosku i wymienionych dokumentów stanowią załączniki do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 03.01.2013 r. w sprawie sposobu i
trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2013 r. poz. 3).
Loga