Niedziela, 2017-12-17
BIP
Wydrukuj

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

Otrzymuje się wyłącznie wraz z zasiłkiem rodzinnym. Nie jest świadczeniem samoistnym.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 27.02.2013 r. poz. 267 ze. zm.)

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (t .j. Dz. U. z 22.01.2015r. poz. 114 ze zm.).

 • Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1548).

 • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 3.01.2013 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne
  (Dz.U.03.01.2013 r. poz. 3).

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 07.08.2015r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę
  ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna.(dz. U. z
  27.08.2015 r.).

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 maja 2006 roku w sprawie trybu przekazywania środków finansowych na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz
  sposobu sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych (Dz. U. Nr 95, poz. 661).

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 14.09.2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia
  dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką.(Dz.U. Nr 183poz.1234).

Wymagane dokumenty:


Wymagane dokumenty dla ustalenia prawa do danego dodatku stanowią uzupełnienie kompletu dokumentów, które należy złożyć ubiegając się o zasiłek
rodzinny.

 1. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego (załącznik nr 1, określa wzór wniosku).

 2. W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do zasiłku rodzinnego wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione, Urząd może
  wymagać takiego dokumentu.

Miejsce złożenia i odbioru:

Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej w Sanoku 38-500 Sanok, ul. Zamkowa nr 30

Termin odpowiedzi:

 1. Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

 2. Postępowanie w sprawie przyznania świadczeń kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku i
  skompletowania dokumentów.

 3. W przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku podmiot realizujący świadczenia wzywa pisemnie osobę ubiegającą się o świadczenia do
  poprawienia lub uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Gdy osoba złoży wniosek bez wymaganych dokumentów, podmiot
  realizujący świadczenia przyjmuje wniosek i wyznacza termin nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni na uzupełnienie brakujących dokumentów.
  Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

 4. W przypadku, gdy przyczyną niedostarczenia wymaganego dokumentu przez osobę składającą wniosek jest niewydanie dokumentu przez właściwą instytucję
  w ustawowo określonym, w odrębnych przepisach, terminie oraz osoba może to udokumentować, świadczenia przysługują od miesiąca, w którym wniosek
  został złożony.

 5. W przypadku, gdy podmiot realizujący świadczenia rodzinne poweźmie wątpliwość w sprawie dotyczącej przyznanego świadczenia rodzinnego, co do
  występujących w sprawie okoliczności mających wpływ na prawo do tego świadczenia, powiadamia niezwłocznie osobę ubiegającą się o konieczności
  złożenia w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż 14 dni licząc od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnień w sprawie lub dostarczenie niezbędnych
  dokumentów. W przypadku nie udzielenia wstrzymuje się realizację świadczeń rodzinnych, od najbliższego terminu płatności.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji administracyjne wydanej przez Urząd przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie 38-400 Krosno, ul.
Bieszczadzka nr 1 za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od doręczenia decyzji. Odwołanie nie podlega opłatom.

Uwagi:

 1. Kopię dokumentów niezbędnych do przyznania świadczeń rodzinnych uwierzytelnia pracownik MOPS w Sanoku, notariusz lub instytucja, która dokument
  wydała.

 2. Postępowanie w sprawie o przyznanie świadczeń rodzinnych na wniosek osoby, która nie ma miejsca zamieszkania, wszczyna właściwy organ gminy lub
  miasta właściwy ze względu na miejsce jej czasowego pobytu. Do wniosku dołącza się dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie lub
  potwierdzenie zamieszkania w miejscu pobytu. .


 3. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej przysługuje w wysokości 90,00 zł miesięcznie, na trzecie i
  kolejne dziecko uprawnione do zasiłku rodzinnego.

 4. Dodatek przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka (osoba faktycznie

 5. Obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego do okresu zatrudnienia wymaganego do nabycia prawa do
  dodatku zalicza się okres zatrudnienia na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 6. W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania dochodu, wyjazdu członka rodziny poza granicę RP lub innych zmian mających
  wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych wnioskodawca jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym Urzędu wypłacającego świadczenia rodzinne.

Wymagane załączniki:

 1. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego.

 2. Inne dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego.


Wzory wymienionych niżej dokumentów stanowią załączniki do Rozporządzenia Ministra pracy i Polityki Społecznej z dnia 03.01.2013 r. w sprawie sposobu i
trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z dnia 03.01.2013 r. poz. 3).

Loga