Niedziela, 2017-12-17
BIP
Wydrukuj

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

Otrzymuje się wyłącznie wraz z zasiłkiem rodzinnym. Nie stanowi świadczenia samoistnego.

Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 27.02.2013 r. poz. 267 ze. zm.)

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (t .j. Dz. U. z 22.01.2015r. poz. 114 ze zm.).

 • Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1548).

 • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 3.01.2013 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne
  (Dz.U.03.01.2013 r. poz. 3).

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 07.08.2015r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę
  ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna.(dz. U. z
  27.08.2015 r.).

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 maja 2006 roku w sprawie trybu przekazywania środków finansowych na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz
  sposobu sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych (Dz. U. Nr 95, poz. 661).

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 14.09.2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia
  dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką.(Dz.U. Nr 183poz.1234).

Wymagane dokumenty:


Wymagane dokumenty dla ustalenia prawa do danego dodatku stanowią uzupełnienie kompletu dokumentów, które należy złożyć ubiegając się o zasiłek
rodzinny.

 1. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego (załącznik nr 1, określa wzór wniosku).

 2. Do wniosku należy dołączyć inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń, w tym:

 1. zaświadczenie pracodawcy lub oświadczenie o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy oraz o co najmniej sześciomiesięcznym
  okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego, w przypadku ubiegania się o dodatek z tego
  tytułu (załącznik nr 2, określa wzór oświadczenia),

 2. zaświadczenie organu emerytalno-rentowego albo oświadczenie, że osoba ubiegająca się jest zgłoszona do ubezpieczeń społecznych – w przypadku gdy
  osoba podlega obowiązkowi ubezpieczenia społecznego (załącznik nr 3, określa wzór oświadczenia),

 3. imienny raport miesięczny osoby ubezpieczonej potwierdzający odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne, z miesiąca poprzedzającego miesiąc
  złożenia wniosku o dodatek, w przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w pkt. c,

 4. zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w
  niej z całodobowej opieki albo oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w
  placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym specjalnym ośrodku szkolno wychowawczym (załącznik nr 4, określa wzór oświadczenia).

W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do zasiłku rodzinnego wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione, Urząd może wymagać
takiego dokumentu.

Miejsce złożenia i odbioru:

Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej w Sanoku 38-500 Sanok, ul. Zamkowa nr 30

Termin odpowiedzi:

 1. Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

 2. Postępowanie w sprawie przyznania świadczeń kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku i
  skompletowania dokumentów.

 3. W przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku podmiot realizujący świadczenia wzywa pisemnie osobę ubiegającą się o świadczenia do
  poprawienia lub uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Gdy osoba złoży wniosek bez wymaganych dokumentów, podmiot
  realizujący świadczenia przyjmuje wniosek i wyznacza termin nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni na uzupełnienie brakujących dokumentów.
  Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

 4. W przypadku, gdy przyczyną niedostarczenia wymaganego dokumentu przez osobę składającą wniosek jest niewydanie dokumentu przez właściwą instytucję
  w ustawowo określonym, w odrębnych przepisach, terminie oraz osoba może to udokumentować, świadczenia przysługują od miesiąca, w którym wniosek
  został złożony.

 5. W przypadku, gdy podmiot realizujący świadczenia rodzinne poweźmie wątpliwość w sprawie dotyczącej przyznanego świadczenia rodzinnego, co do
  występujących w sprawie okoliczności mających wpływ na prawo do tego świadczenia, powiadamia niezwłocznie osobę ubiegającą się o konieczności
  złożenia w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż 14 dni licząc od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnień w sprawie lub dostarczenie niezbędnych
  dokumentów. W przypadku nie udzielenia wstrzymuje się realizację świadczeń rodzinnych, od najbliższego terminu płatności.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji administracyjne wydanej przez Urząd przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie 38-400 Krosno, ul.
Bieszczadzka nr 1 za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od doręczenia decyzji. Odwołanie nie podlega opłatom.

Uwagi:

 1. Kopię dokumentów niezbędnych do przyznania świadczeń rodzinnych uwierzytelnia pracownik MOPS w Sanoku, notariusz lub instytucja, która dokument
  wydała.

 2. Postępowanie w sprawie o przyznanie świadczeń rodzinnych na wniosek osoby, która nie ma miejsca zamieszkania, wszczyna właściwy organ gminy lub
  miasta właściwy ze względu na miejsce jej czasowego pobytu. Do wniosku dołącza się dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie lub
  potwierdzenie zamieszkania w miejscu pobytu.


 3. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przysługuje w wysokości 400 zł
  miesięcznie.

 4. Dodatek przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka (osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu
  rodzinnego o przysposobienie dziecka) albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką, uprawnionemu do urlopu
  wychowawczego, nie dłużej jednak niż przez okres:

 1. 24 miesięcy kalendarzowych;

 2. 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu;

 3. 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu
  niepełnosprawności.

 1. W przypadku równoczesnego korzystania z urlopu wychowawczego przez oboje rodziców lub opiekunów prawnych dziecka przysługuje jeden dodatek.

 2. Dodatek nie przysługuje, jeżeli osoba ubiegająca się o dodatek:

 1. bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawała w stosunku pracy przez okres krótszy niż 6 miesięcy;

 2. podjęła lub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, która uniemożliwia sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z
  urlopu wychowawczego;

 3. w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego;

 4. oraz gdy dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, i korzysta w niej
  z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu, z wyjątkiem dziecka przebywającego w zakładzie opieki zdrowotnej;

 5. w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

 1. Obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego do okresu zatrudnienia wymaganego do nabycia prawa do
  dodatku zalicza się okres zatrudnienia na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 2. Dodatek przysługujący za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się w wysokości 1/30 dodatku miesięcznego za każdy dzień. Kwotę dodatku
  przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.

 3. W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania dochodu, wyjazdu członka rodziny poza granicę RP lub innych zmian mających
  wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych wnioskodawca jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym Urzędu wypłacającego świadczenia rodzinne.

Wymagane załączniki:

 1. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego wraz z wymaganymi załącznikami;

 2. Oświadczenie o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy, oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w
  stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego.

 3. Oświadczenie o zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych.

 4. Oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową
  opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym.

Wzory wymienionych niżej dokumentów stanowią załączniki do Rozporządzenia Ministra pracy i Polityki Społecznej z dnia 03.01.2013 r. w sprawie sposobu i
trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z dnia 03.01.2013 r. poz. 3).
Loga