Piątek, 2018-11-16
BIP
Wydrukuj

Dodatki mieszkaniowe

Podstawa prawna


Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych –

(
t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 966 z późn. zm). Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. 2001 nr 156 poz. 1817)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków mieszkaniowych
(
Dz.U. 2005 nr 131 poz. 1094).


Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2015 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych
gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2014 r.

Ogólne informacje o zadaniu/świadczeniu

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z
zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Pomoc ta przysługuje w przypadkach określonych przepisami.

Dodatek mieszkaniowy jest przyznawany na okres sześciu miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku o przyznanie
dodatku mieszkaniowego. Jest on wypłacany do dziesiątego dnia każdego miesiąca z góry – zarządcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania należności za
lokal mieszkalny.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

 1. najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,

 2. osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,

 3. osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali
  mieszkalnych,

 4. innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,

 5. osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

Kryteria i warunki udzielania świadczenie (w tym kryteria dochodowe)

Dodatek przysługuje osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego uzyskany w okresie trzech miesięcy poprzedzających
datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku nie przekracza:

-175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym;

-125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującej w dniu złożenia wniosku.

Jeżeli dochód jest nieco wyższy, nie zamyka to możliwości otrzymania dodatku – jeśli bowiem kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego,
należny dodatek mieszkaniowy obniża się o tę kwotę.

Za dochód uważa się
wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe,
określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Do dochodu nie wlicza się:

– świadczeń pomocy materialnej dla uczniów

– dodatków dla sierot zupełnych

– jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka

– dodatku z tytułu urodzenia dziecka

– pomocy w zakresie dożywiania

– zasiłków pielęgnacyjnych

– okresowych zasiłków z pomocy społecznej

– jednorazowych świadczeń pieniężnych i w naturze z pomocy społecznej

– dodatku mieszkaniowego

– zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie
przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r.

Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 hektara
przeliczeniowego, ostatnio ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku
rolnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 z późn. zm.).

Przy wydawaniu decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego uwzględnia się kwotę najniższej emerytury obowiązującą w dniu złożenia wniosku, ogłoszoną przez
Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w „Monitorze Polskim” na podstawie przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
(Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1118 z późn. zm.).

Od 1 marca 2015r. kwota najniżej emerytury wynosi 880,45 zł.

Drugim warunkiem, który należy spełnić jest powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu.

Normatywna (określona w ustawie) powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego
wynosi:

35 m2 — dla 1 osoby,

40 m2 — dla 2 osób,

45 m2 — dla 3 osób,

55 m2 — dla 4 osób,

65 m2 — dla 5 osób,

70 m2 — dla 6 osób.

Dodatkowo:

– jeśli w lokalu mieszka więcej niż 6 osób, dla każdej następnej osoby zwiększa się powierzchnię normatywną o 5 m2,

– jeśli w lokalu mieszka osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub w przypadku, gdy niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w odrębnym pokoju*
(wymagane: orzeczenie o niepełnosprawności i stosowne zaświadczenie lekarskie lub opinia biegłego), wielkość powierzchni normatywnej zwiększa się o 15 m2.

*O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje wtedy, gdy powierzchnia użytkowa lokalu nie przekracza normatywnej (określonej w ustawie) powierzchni o więcej niż:

– 30 proc. albo

– 50 proc. pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60 proc.:

liczba członków gosp. dom.

pow. normatywna

30% przekroczenie pow. normatywnej

50% przekroczenie pow. normatywnej

1 osoba

35 m2

45,50 m2

52,50 m2

2 osoby

40 m2

52,00 m2

60,00 m2

3 osoby

45 m2

58,50 m2

67,50 m2

4 osoby

55 m2

71,50 m2

82,50 m2

5 osób

65 m2

84,50 m2

97,50 m2

6 osób

70 m2

91,00 m2

105,00 m2

Rodzaje wydatków stanowiących podstawę obliczenia dodatku mieszkaniowego:

Wydatkami poniesionymi przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy są świadczenia okresowe ponoszone przez gospodarstwo domowe w związku z
zajmowaniem lokalu mieszkalnego.

Wydatkami tymi są:

 1. czynsz,

 2. opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokale mieszkalne w spółdzielni mieszkaniowej,

 3. zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną,

 4. odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego,

 5. inne niż wymienione w pkt 1-4 opłaty za używanie lokalu mieszkalnego,

 6. opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych,

 7. wydatek stanowiący podstawę obliczania ryczałtu na zakup opału.

Nie stanowią wydatków, wydatki poniesione z tytułu ubezpieczeń, podatku od nieruchomości, opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, opłat za gaz przewodowy,
energię elektryczną, dostarczane do lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego) na cele bytowe.

Jeżeli osoba ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy zamieszkuje w lokalu mieszkalnym lub domu niewchodzącym w skład mieszkaniowego zasobu gminy, do wydatków
przyjmowanych dla celów obliczenia dodatku mieszkaniowego zalicza się:

 1. wydatki, które w wypadku najmu lokalu mieszkalnego byłyby pokrywane w ramach czynszu, lecz wyłącznie do wysokości czynszu, jaki obowiązywałby dla
  danego lokalu, gdyby lokal ten wchodził w skład zasobu mieszkaniowego gminy,

 2. opłaty, poza czynszem, które obowiązywałyby w zasobie mieszkaniowym gminy, gdyby lokal ten wchodził w skład tego zasobu.

Wydatki naliczone i ponoszone za okres dłuższy niż jeden miesiąc przelicza się na okresy miesięczne.

Jeżeli wnioskodawca zajmuje część lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, przy ustalaniu wydatków na mieszkanie, uwzględnia się jedynie wydatki
przypadające jedynie na tę część lokalu lub domu.

Tryb załatwienia sprawy

Komplet dokumentów, składa się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sanoku w dziale „Dodatki Mieszkaniowe” pok. nr 8.

Właściciele domów jednorodzinnych dołączają do wniosku dokument potwierdzający powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne domu, wystawione przez
właściwy organ nadzoru budowlanego wydający pozwolenia na budowę, oraz rachunki dotyczące wydatków na utrzymanie domu.

W określonych przypadkach może zostać przeprowadzony wywiad środowiskowy połączony z koniecznością złożenia przez wnioskodawcę oświadczenia w sprawie
posiadanych:

1) ruchomości i nieruchomości,

2) zasobów pieniężnych.

Odmowa złożenia oświadczenia stanowi podstawę do wydania decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego.

Jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego pracownik MOPS-u ustali, że:

1) występuje rażąca dysproporcja pomiędzy niskimi dochodami wykazanymi w złożonej deklaracji o dochodach, a faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy,
wskazującym, że jest on w stanie uiszczać wydatki związane z zajmowaniem lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego) wykorzystując własne środki i posiadane
zasoby majątkowe lub

2) faktyczna liczba wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą jest mniejsza niż wykazana w deklaracji, wówczas dodatek może zostać
nieprzyznany.

Jak jest wypłacany dodatek?

Dodatek mieszkaniowy przyznaje, na wniosek osoby uprawnionej, osoba upoważniona przez Burmistrza Miasta. Decyzja w sprawie pomocy wydana zostaje najpóźniej
w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku. Dodatek przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca, następującego po dniu złożenia
wniosku. Dodatek mieszkaniowy wpływa na konto administracji domu i pomniejsza w ten sposób należność osoby starającej się o pomoc. Właściciele domów
jednorodzinnych otrzymują dodatek bezpośrednio do rąk. W lokalach, w których administrator domu potwierdzi na wniosku brak: CO, CW lub gazu osoba
uprawniona otrzymuje ryczałt, który na podstawie oświadczenia może byc przekazany na konto administratora lub pobierany w kasie Podkarpackiego Banku
Spółdzielczego w Sanoku.

Wymagane dokumenty przy ubieganiu się o dodatek mieszkaniowy

 1. wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

 2. deklaracja o wysokości dochodów gospodarstwa domowego

 3. dokumenty potwierdzające wysokość dochodów osiągniętych w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, np.:

Wyżej wymienione wzory dokumentów są do pobrania w zakładce „Dokumenty do pobrania”

– zaświadczenie o dochodzie z zakładu pracy (przychód – koszty uzyskania przychodu – składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe) — dot. osób
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,

– zaświadczenie potwierdzające wysokość dochodów z zakładu pracy — dot. osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenie lub umowy o dzieło,

– oświadczenie o dochodach — dot. osób uzyskujących dochody z prac dorywczych, działalności gospodarczej, otrzymujących pomoc od rodziny, dobrowolne
alimenty,

– odcinki renty (emerytury) lub zaświadczenie z ZUS z trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku — dot. osób pobierających świadczenia
emerytalno-rentowe,

– potwierdzenie wysokości świadczeń rodzinnych na deklaracji o wysokości dochodów — dot. osób pobierających świadczenia rodzinne w MOPS Sanok,

– zaświadczenie o wysokości świadczeń rodzinnych — dot. osób pobierających świadczenia rodzinne w ośrodkach pomocy innych niż MOPS Sanok,

– zaświadczenie o wysokości płatnych praktyk – dotyczy osób kontynuujących naukę w szkołach zawodowych,

– zaświadczenie o kontynuacji nauki na studiach wyższych i o wysokości ewentualnego stypendium (socjalnego, naukowego) lub o nie pobieraniu stypendium,
zawierające informację — dot. studentów wyższych uczelni,

– zaświadczenie o wysokości świadczeń wypłacanych przez Powiatowy Urząd Pracy (brutto) – dot. osób bezrobotnych,

– zaświadczenie potwierdzające fakt zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sanoku, jako osoba bezrobotna bez prawa do zasiłku (w sytuacji, gdy
osoba nie jest zarejestrowana w PUP – własnoręczne oświadczenie, na druku pod odpowiedzialnością karną, o tym, że nie jest zarejestrowana, z adnotacją, czy
w okresie ostatnich trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku osiągnęła dochód z prac dorywczych, bądź uzyskała pomoc finansową od innych
osób),

– wyrok sądu zasądzający alimenty na członka rodziny,

– zaświadczenie od komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów zasądzonych wyrokiem sądu, a także o wysokości wyegzekwowanych
alimentów, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów,

– zaświadczenie właściwego organu gminy potwierdzające wielkość gospodarstwa rolnego w hektarach fizycznych i przeliczeniowych – dot. osób prowadzących
gospodarstwo rolne.

Wnioskodawca będący właścicielem domu jednorodzinnego powinien złożyć ponadto zaświadczenie organu właściwego w sprawie wydania pozwolenia na budowę,
potwierdzające powierzchnię użytkową, w tym łączną powierzchnię pokoi i kuchni, oraz wyposażenie techniczne domu, a także przedstawić rachunki dotyczące
wydatków za energię cieplną i wodę dostarczane do lokalu, opłaty za odbiór nieczystości stałych i płynnych.

Loga